Cmap Cloud: Una eina TIC per a l’aprenentatge cooperatiu

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/91007
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Cmap Cloud: Una eina TIC per a l’aprenentatge cooperatiu
Authors: Navarro Soria, Ignasi | González Gómez, Carlota | López Becerra, Fernando | Fernández Carrasco, Francisco | Heliz Llopis, Jorge | Cantos Cantó, María José
Research Group/s: Grupo de Investigación en Psicología Evolutiva y Criminología (GIPEC) | Investigación en Inteligencias, Competencia Social y Educación (SOCEDU)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
Keywords: Mapa conceptual | Rendiment acadèmic | Aprenentatge significatiu | CmapTools | CmapCloud
Knowledge Area: Psicología Evolutiva y de la Educación
Issue Date: 2018
Editors: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Navarro Soria, I., et al. "Cmap Cloud: Una eina TIC per a l’aprenentatge cooperatiu". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18 = Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2017-18. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2018. ISBN 978-84-09-07041-1, pp. 2631-2637
Abstract: Per dur a terme aquest estudi, s'ha reclutat 102 alumnes, constituïts en dos grups, experimental i control. Tant el grup experimental com el control són instruïts en el desenvolupament de mapes conceptuals mitjançant el programa CmapTools. La diferència entre els dos grups està en que el grup experimental, seguint les pautes d'una activitat cooperativa, desenvolupen un mapa conceptual per equips de treball (4 alumnes) en CmapCloud. L'objectiu és detectar si es donen, a nivell de rendiment acadèmic, diferències estadísticament significatives entre ambdós grups. Amb aquesta finalitat, s'avalua mitjançant una mateixa prova tipus test a tota la mostra. Les dades obtingudes revelen que les qualificacions són més elevades en el grup experimental respecte al control. Per tot això, concloem que, modificacions senzilles en l'estratègia pedagògica, milloren sensiblement el procés d'ensenyament-aprenentatge i per tant, el rendiment mitjà de l'alumnat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/91007
ISBN: 978-84-09-07041-1
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del texto: las autoras y autores; de esta edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/85067
Appears in Collections:Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - GIPEC - Capítulos de Libros
INV - SOCEDU - Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2017-18-187.pdf1,26 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.