Polítiques de RUA

A continuació es defineixen les polítiques de RUA, Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant, l’objectiu del qual és donar la màxima visibilitat a la producció científica i docent de la Universitat, augmentar l'impacte i assegurar la preservació d'aquesta producció.

A través de RUA, la Universitat d'Alacant (d'ara endavant UA) dóna suport al moviment internacional de l'accés obert i la comunicació en obert de la recerca finançada amb fons públics.

El propietari d'aquest portal és la UA i la Biblioteca Universitària.

Política de continguts i col·leccions

RUA és un repositori multidisciplinari de documents digitals que acull els resultats de la labor docent, investigadora o institucional realitzada pel personal de l'OA. El seu objectiu és convertir-se en l'eina perquè qualsevol treball científic o docent de la institució siga arxivat i lloc a la disposició de la comunitat global d'internautes des d'un lloc centralitzat dotat d'una estratègia d'accessibilitat i preservació a llarg termini.

RUA és el resultat de la signatura de la Declaració de Berlín per part del rector de la UA el 9 de novembre de 2006, mitjançant la qual la UA es compromet a difondre la recerca de la seua comunitat científica en accés obert.

RUA pot albergar tot tipus de material científic i docent, sempre que:

El material present en RUA està estructurat en la següent manera jeràrquica:

RUA admet el dipòsit del següent material científic i docent:

RUA també admet l'arxivament de treballs publicats abans que l'autor o coautor en qüestió pertanga a la UA, sempre que es dispose dels permisos apropiats per part de les anteriors institucions d'afiliació.

Aquest material científic o docent es distribueix en les col·leccions presents en el repositori, d'acord amb la seua tipologia. Si voleu proposar una nova col·lecció de documents en la subcomunitat (Grup de Recerca o GITE) a la qual pertanyeu, heu de posar-vos en contacte ambl us administradors de RUA (rua@ua.es).

Sota petició justificada, RUA considera la inclusió de continguts científics o docents produïts per entitats que estan lligades a la UA a través d'un conveni formal.

RUA accepta material científic i docent en qualsevol idioma.

RUA no admet el dipòsit de continguts que expressen opinions personals, religioses, polítiques o esportives que res tenen a veure amb la comunicació de resultats científics, docents o de divulgació científica o tècnica derivats de l'activitat professional de la comunitat de la UA.

RUA accepta documents en els formats més comunament utilitzats, però per raons d'accessibilitat i preservació digital és recomanable un format fàcilment llegible en l'entorn web (com és el PDF). En línies generals, es prefereixen formats oberts com RTF, TIFF i JPG enfront de formats propietaris (Word, GIF, etc.).

El límit màxim establit per a un fitxer individual és 500 MB aproximadament. Llegiu més sobre formats de documents i RUA en la secció de política de preservació digital i en la secció de política de formats.

Aquesta política de continguts podrà ser revisada pels administradors de RUA.

Política de serveis

RUA posa a la disposició de la seua comunitat d'usuaris que pertanyen a la UA una sèrie de serveis per a promoure un ús fàcil i eficient del repositori.

Els administradors de RUA:

Aquesta política de serveis podrà ser revisada pels administradors de RUA.

Política de metadades

Les metadades són la informació mínima necessària per a identificar un recurs. Generalment referits com a dades sobre dades, les metadades són tota aquella informació descriptiva sobre el context, la qualitat, la condició o les característiques d'un recurs, dada o objecte amb la finalitat de facilitar-ne la recuperació, l’autenticació, l’avaluació, la preservació i la interoperabilitat. Hi ha diversos tipus i models de metadades. Dublin Core (DC) és l'esquema de metadades usat en RUA. Qualsevol usuari pot accedir a les metadades de RUA gratuïtament. Aquestes metadades poden ser reutilitzades sense necessitat de permisos explícits quan siga per a finalitats sense ànim de lucre sempre que es faça esment a l'identificador OAI o a l'enllaç al registre originari de les metadades en RUA.

Política de dades

El contingut de RUA és accessible a la comunitat internacional d'usuaris gratuïtament.

Es poden realitzar còpies de registres en text complet per a ser reproduïts, visualitzats o representats en qualsevol format o en qualsevol mitjà per a finalitats educatives, d'estudi, i no lucratius, sense necessitat de demanar permisos explícits, sempre que (1) es donen el nom dels autors, el títol i els detalls bibliogràfics complets, (2) s'incloga un hipervincle o una URL a les metadades originals i (3) el contingut no siga canviat de cap manera.

Els registres en text complet poden ser harvestejats per robots de forma puntual. Si els registres en textos complets són recol·lectats sistemàticament, és necessària l'autorització explícita per part de la UA.

Els registres en text complet no poden ser venuts en cap format o mitjà sense l'autorització formal dels posseïdors del copyright.

Política de dipòsits

Aquesta secció defineix qui pot dipositar en RUA i com fer-ho.

RUA se sustenta en un model distribuït de treball mitjançant el qual els investigadors de la UA poden autoarxivar els seus treballs o bé els administradors de RUA carreguen aquests documents mitjançant el servei d'arxivament delegat.

Els administradors de RUA són els encarregats d'activar els permisos d'arxivament per a investigadors, docents o personal d'administració i serveis (PAS). Els permisos per a dipositar contingut en RUA s'activen a nivell de col·leccions (tipus de material) i un investigador, docent o PAS pot demanar el permís per a dipositar en totes les col·leccions de la seua subcomunitat que vulga. Només els administradors de RUA poden carregar registres en totes les subcomunitats i en totes les col·leccions en RUA. Perquè els administradors de RUA puguen donar l'autorització a un PDI o PAS per a dipositar els seus treballs en el repositori ha de donar-se una de les condicions següents:

A més, els administradors de RUA poden donar autorització per a realitzar dipòsits a qualsevol membre d'un Grup de Recerca o GITE, encara que no tinga afiliació a la UA.

Perquè el dipòsit d'un treball es concloga amb èxit, l'últim pas és la inclusió de la llicència de distribució no exclusiva per la qual l'autor autoritza RUA a arxivar, difondre en obert i preservar el treball en qüestió.

Aquesta llicència és compatible amb altres usos i canals de difusió que un autor considere oportuns per al seu treball: en el cas dels articles, la major part de les revistes permeten el dipòsit de preprints o de postprints en repositoris oberts i la base de dades SHERPA/ROMEO arreplega les polítiques de permisos dels editors de revistes científiques més importants. DULCINEA és una base de dades en construcció que pretén arreplegar les polítiques de permisos de revistes espanyoles.

Si la política de permisos d'un editor en qüestió no es troba explicitada en aquestes bases de dades, es recomana visitar la web de l'editor per a cercar aquesta informació. En el cas dels llibres, és necessari visitar la web de l'editor per a destriar la seua política de permisos per als dipòsits en arxius oberts. En qualsevol cas, abans de posar un text en accés obert en el repositori, els administradors de RUA comprovaran la política de l'editorial sobre aquest tema.

A continuació es reprodueix el text de la llicència de distribució no exclusiva que han d'acceptar els autors quan arxiven un material en RUA:

Llicència de Distribució No Exclusiva

Perquè el Repositori de la Universitat d'Alacant puga reproduir i comunicar públicament el seu document cal acceptar els termes següents. Per favor, llegiu les següents condicions de llicència:

Acceptant aquesta llicència, garantiu (l'autor o autors, o el propietari o propietaris dels drets d'autor) a la Universitat d'Alacant el dret no exclusiu d'arxivar, reproduir, convertir (com es defineix més avall), comunicar i/o distribuir el vostre document mundialment en format electrònic.

També esteu d'acord que la Universitat d'Alacant puga conservar més d'una còpia d'aquest document i, sense alterar-ne el contingut, convertir-lo a qualsevol format de fitxer, mitjà o suport, per a propòsits de seguretat, preservació i accés.

Declareu que el document és un treball original vostre i/o que teniu el dret per a atorgar els drets continguts en aquesta llicència. També declareu que el vostre document no infringeix, en la mesura que en sou coneixedors, els drets d'autor de cap altra persona o entitat.

Si el document conté materials dels quals no teniu els drets d'autor, declareu que heu obtingut el permís sense restricció del propietari dels drets d'autor per a atorgar a la Universitat d'Alacant els drets requerits per aquesta llicència, i que aquest material els drets del qual són de tercers està clarament identificat i reconegut en el text o contingut del document lliurat.

Si el document es basa en una obra que ha sigut patrocinada o emparada per una agència o organització diferent de la Universitat d'Alacant, es pressuposa que s'ha complit amb qualsevol dret de revisió o altres obligacions requerides per aquest contracte o acord.

La Universitat d'Alacant identificarà clarament el vostre nom com el dels autors o propietaris dels drets del document, i no farà cap alteració del vostre document diferent de les permeses en aquesta llicència.

Si aquestes condicions no són acceptades per l'autor, no és possible dipositar cap document.

Si un autor està interessat a modificar un treball que haja sigut dipositat en RUA, ha de posar-se en contacte amb els administradors de RUA (rua@ua.es). Llegiu més en la secció de Política de retenció, substitució i eliminació de registres.

Política d'edició, retenció, substitució i eliminació de registres

RUA pretén retenir tots els treballs dipositats en el seu repositori. Per tant, no es preveu l'eliminació de registres, a excepció dels casos descrits més avall. Això és així perquè l'objectiu de RUA és produir i desenvolupar la memòria documental de la recerca i la docència realitzada per la comunitat de la UA. L'adherència oficial de la UA al moviment de l'accés obert compromet el repositori a vetlar per aquesta integritat documental.

Si un investigador o docent de la UA revisa substancialment el contingut d'un treball seu i desitja dipositar-ne una nova versió, és aconsellable fer-ho com un registre i un document nous. Els administradors de RUA podran ajudar-lo a enllaçar les dues versions del treball i incloure-hi informació sobre quina versió és la preferida, però en línies generals la política de RUA és conservar totes les versions dels treballs dipositats.

RUA conservarà els dipòsits dels treballs d'autors de la UA fins i tot encara que canvien d'afiliació institucional. Excepcionalment, els administradors de RUA eliminaran, sense demanar el consentiment previ a l'autor del treball, els registres que:

Política d'estadístiques

RUA genera automàticament estadístiques que usa com a eina d'anàlisi de la producció científica dels membres de la UA i del grau de difusió, visibilitat i accessibilitat internacionals. El mòdul d'estadístiques també analitza el ritme de creixement de continguts i la tipologia de material científic i docent disponible en el repositori, així com les pautes de visites i descàrregues.

A excepció de diverses dades subjectes a un accés restringit per qüestions de privadesa, aquestes estadístiques són accessibles gratuïtament en la secció pública del web de RUA i ajuden a gestionar el repositori d'una manera eficient, identificant pautes d'ús i de desenvolupament per a informar tots els membres de la UA de la visibilitat i accessibilitat de la recerca i docència que produeixen. No està autoritzada la reproducció d'aquestes estadístiques amb finalitats lucratives.

Política de preservació digital

RUA ha nascut amb el propòsit de preservar digitalment a llarg termini tots els documents que alberga. Per a això, està desenvolupant un pla d'acció que inclou mesures bàsiques per a assegurar la durabilitat digital del material científic present en el repositori:

A l'efecte de preservació digital, RUA recomana el dipòsit de documents amb formats fàcilment llegibles (com és el PDF). En línies generals, es prefereixen formats oberts com RTF, TIFF i JPG enfront de formats propietaris (Word, GIF, etc). En el cas que no fóra possible mantenir la usabilitat de tots els formats existents en RUA, els administradors retornarien els fitxers als seus autors. Fegeu més sobre els formats suportats per RUA en la secció de Política de suport de formats. Aquesta política de preservació digital serà revisada anualment pels administradors de RUA.

Política de suport de formats

RUA intenta sostenir el major nombre possible de formats. No obstant això, en el cas de formats específics de naturalesa propietària aquesta garantia no és total, a causa de les característiques del seu programari. La política de suport de formats és particularment important perquè està estretament lligada a l'accessibilitat i a la preservació digital a llarg termini. Mentre que l'accessibilitat electrònica de tots els fitxers en RUA està garantida a través d'identificadors únics i permanents, la preservació i el suport a llarg termini depenen en gran mesura dels formats dels documents. Quan els formats dels fitxers dipositats tenen les característiques següents, les probabilitats d'èxit per a garantir una preservació digital a llarg termini són molt més altes:

Es recomana, per tant, dipositar en RUA fitxers el format dels quals és obert, com ara RTF, TIFF, JPG, o formats propietaris de gran popularitat mundial.
El programari DSpace divideix els fitxers en 3 categories diferents en funció del grau del nivell de suport del seu format:

A continuació s'indica el grau de suport que ofereix DSpace en relació amb els formats existents.

Suport de formats
Nom Extensions Tipus MIME Nivell de suport

Unknown

application/octet-stream

no suportat

Adobe PDF

pdf

application/pdf

suportat

XML

xml

text/xml

suportat

Text

txt, asc

text/plain

suportat

HTML

htm, html

text/html

suportat

CSS

css

text/css

conegut

Microsoft Word

doc

application/msword

conegut

Microsoft Powerpoint

ppt

application/vnd.ms-powerpoint

conegut

Microsoft Excel

xls

application/vnd.ms-excel

conegut

MARC

application/marc

suportat

JPEG

jpeg, jpg

image/jpeg

suportat

GIF

gif

image/gif

suportat

image/png

png

image/png

suportat

TIFF

tiff, tif

image/tiff

suportat

AIFF

aiff, aif, aifc

audio/x-aiff

suportat

audio/basic

au, snd

audio/basic

conegut

WAV

wav

audio/x-wav

suportat

MPEG

mpeg, mpg, mpe

video/mpeg

suportat

RTF

rtf

text/richtext

suportat

Microsoft Visio

vsd

application/vnd.visio

conegut

FMP3

fm

application/x-filemaker

conegut

BMP

bmp

image/x-ms-bmp

conegut

Photoshop

psd, pdd

application/x-photoshop

conegut

Postscript

ps, eps, ai

application/postscript

suportat

Video Quicktime

mov, qt

video/quicktime

conegut

MPEG Audio

mpa, abs, mpega

audio/x-mpeg

suportat

Microsoft Project

mpp, mpx, mpd

application/vnd.ms-project

conegut

Mathematica

dt.

application/mathematica

conegut

LateX

latex

application/x-latex

conegut

TeX

tex

application/x-tex

conegut

TeX dvi

dvi

application/x-dvi

conegut

SGML

sgm, sgml

application/sgml

conegut

WordPerfect

wpd

application/wordperfect5.1

conegut

RealAudio

ra, ram

audio/x-pn-realaudio

conegut

Photo CD

pcd

image/x-photo-cd

conegut

OpenDocument Text

odt

application/vnd.oasi.opendocument.text

conegut

OpenDocument Text Template

ott

application/vnd.oasi.opendocument.text-template

conegut

HTML Document Template

oth

application/vnd.oasi.opendocument.text-web

conegut

OpenDocument Master Document

odm

application/vnd.oasi.opendocument.text-master

conegut

OpenDocument Drawing

odg

application/vnd.oasi.opendocument.graphics

conegut

OpenDocument Presentation

odp

application/vnd.oasi.opendocument.presentation

conegut

OpenDocument Spreadsheet

ods

application/vnd.oasi.opendocument.spreadsheet

conegut

OpenDocument Chart

odc

application/vnd.oasi.opendocument.chart

conegut

OpenDocument Formula

odf

application/vnd.oasi.opendocument.formula

conegut

OpenDocument Database

odb

application/vnd.oasi.opendocument.database

conegut

OpenDocument Image

odi

application/vnd.oasi.opendocument.image

conegut

Video Flash

flv

video/x-flv

conegut

Video MP4

mp4

video/mp4

conegut

Video WMV

wmv

video/x-ms-wmv

conegut

Video ASF

asf

video/x-ms-asf

conegut

Microsoft Office Excel 2007 workbook

xlsx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

conegut

Microsoft Office Word 2007 document

docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

conegut

Microsoft Office PowerPoint 2007 presentation

pptx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

conegut

ZIP archive

zip

application/zip

conegut

Política de privadesa

RUA respecta la privadesa dels seus usuaris, de manera que tota la informació que reben els administradors de RUA a través de DSpace s'usa únicament per a donar d'alta en la intranet del repositori aquells que desitgen i estan autoritzats a dipositar documents i per a activar el servei personalitzat d'alertes. Qualsevol usuari donat d'alta en RUA pot subscriure's a aquest servei d'alertes que informa diàriament dels nous dipòsits realitzats a escala de col·lecció.

De conformitat amb l'adequació de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999, RUA no fa pública la informació dels seus usuaris relativa a visites individuals al repositori ni les dades personals necessàries per a donar d'alta en el sistema.

Agraïm als responsables del repositori institucional del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Digital.CSIC, l'autorització per a adaptar el text de les seues polítiques per al repositori de la UA.