Diversificació de llenguatges i flexibilitat en la transmissió de coneixement i d’informació amb la introducció de recursos TIC i TAC en (17524) Didàctica de la Llengua Catalana per a l’Educació Primària (codi 5566)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/130491
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Diversificació de llenguatges i flexibilitat en la transmissió de coneixement i d’informació amb la introducció de recursos TIC i TAC en (17524) Didàctica de la Llengua Catalana per a l’Educació Primària (codi 5566)
Authors: Herrero-Herrero, María-Ángeles | Baldaquí-Escandell, Josep-Maria | Llorca, Francesc Xavier | Brotons Rico, Vicent | Alcaraz Ruiz, Concepción
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Literatura Catalana Medieval (LICATMED)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Diversificació de llenguatges | DUA | Didàctica | Llengua catalana | Educació Primària
Issue Date: 2022
Editors: Universitat d’Alacant
Citation: Herrero Herrero, María Ángeles, et al. "Diversificació de llenguatges i flexibilitat en la transmissió de coneixement i d’informació amb la introducció de recursos TIC i TAC en (17524) Didàctica de la Llengua Catalana per a l’Educació Primària (codi 5566)". En: Satorre Cuerda, Rosana (coord.). Memorias del Programa de Redes de investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2021-22 = Memòries del Programa de Xarxes de investigació en docència universitària. Convocatòria 2021-22. Alacant: Universitat d’Alacant, 2022. ISBN 978-84-09-45382-5, pp. 951-968
Abstract: El projecte d’innovació educativa proposat s’ha desenvolupat en el si de (17524) Didàctica de la Llengua Catalana per a l’Educació Primària, una assignatura del segon curs per a la formació de futures i futurs mestres del Grau de Primària. Aquesta proveeix les competències professionals necessàries per a la formació en didàctica de la llengua i de la literatura catalanes (com a L1 o com a L2), tot emfatitzant que l’ensenyament-aprenentatge es produeix en el marc de programes educatius plurilingües. El nostre objectiu ha estat la millora en l’activitat docent respecte a la diversificació de llenguatges i la flexibilitat en la transferència de coneixement mitjançant la introducció de recursos TIC i TAC per a la realització de les pràctiques de l’avaluació formativa. L’actuació docent s’ha adherit a les Pautes sobre el Disseny Universal per l’Aprenentatge (DUA) (Versió 2.0, Traducció al català, Novembre 2015). L’ús de les noves tecnologies ha esdevingut substancial per dotar d’una gamma àmplia de possibilitats en l’oferiment de la informació i del lliurament del resultat dels treballs pràctics. Alhora, ens ha permés crear entorns virtuals d’aprenentatge flexibles, fomentar l’aprenentatge significatiu, reflexiu i cooperatiu, i ha afavorit el desenvolupament de la consciència metalingüística i l’esperit crític de l’alumnat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/130491
ISBN: 978-84-09-45382-5
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De l’edició: Rosana Satorre Cuerda, Asunción Menargues Marcilla, Rocío Díez Ros & Neus Pellin Buades; del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Universitat d’Alacant
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/130244
Appears in Collections:Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - LICATMED - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-ICE-2021-22_050.pdf1,13 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.