Lingüística de Corpus i Mediterrània Intercultural: investigació educativa per a l’aplicació de la Lingüística de Corpus en entorns multilingües diacrònics. Aplicacions del MetaCorpus CIMTAC

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/102031
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Lingüística de Corpus i Mediterrània Intercultural: investigació educativa per a l’aplicació de la Lingüística de Corpus en entorns multilingües diacrònics. Aplicacions del MetaCorpus CIMTAC
Authors: Martines, Vicent | Antolí Martínez, Jordi M. | Sánchez-López, Elena | Garcia Sebastià, Josep Vicent | Lillo Sedano, Rosario | Martínez, Caterina | Montoya-Abat, Brauli | Martines, Josep | Martines Llinares, Joan de Déu | Escolano Marín, Xènia
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Lingüística de Corpus | Metacorpus CIMTAC | Literatura Catalana Medieval | Diacronia
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2019
Editors: Universitat d’Alacant. Institut de Ciències de l’Educació
Citation: Martines, V., et al. "Lingüística de Corpus i Mediterrània Intercultural: investigació educativa per a l’aplicació de la Lingüística de Corpus en entorns multilingües diacrònics. Aplicacions del MetaCorpus CIMTAC". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2018-19 = Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19. Alacant: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2019. ISBN 978-84-09-15746-4, pp. 2537-2547
Abstract: L'anàlisi del llenguatge literari dels clàssics de les lletres catalanes i de les traduccions de què han estat objecte al llarg dels segles i contemporànies ens poden fornir informacions molt interessants, lingüístiques i culturals. A més, ens poden ajudar a poder millorar el nostre coneixement sobre la història de la llengua, el canvi semàntic i la variació lingüística. Constituir corpus lingüístics (literaris i no literaris) amb perspectiva diacrònica i multilingüe ens pot ajudar a ampliar la perspectiva i, amb les eines informàtiques avinents, a poder datar els canvis semàntics (i el seu llindar). Es tracta de fer servir una metodologia interdisciplinar que té el valor afegit que s'hi apliquen, per als estudis diacrònics de la llengua catalana, mètodes i conceptes provinents d'altres àmbits de la lingüística.
URI: http://hdl.handle.net/10045/102031
ISBN: 978-84-09-15746-4
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De l’edició: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/98908
Appears in Collections:Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2018-19-186.pdf1,51 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.