La fraseologia vista des d’una doble perspectiva: sincrònica i diacrónica

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/34296
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La fraseologia vista des d’una doble perspectiva: sincrònica i diacrónica
Authors: Fuster Ortuño, María Ángeles | Sánchez-López, Elena
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees | Poder Público, Sociedad y Cultura en el Reino de Valencia, ss. XIII-XV
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Lingüística diacrònica | Lingüística sincrònica | Fraseologia | Canvi fraseològic | Idiomaticitat | Diachronic linguistics | Synchronic linguistics | Phraseology | Phraseological change | Idiomaticity
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2012
Publisher: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA)
Citation: eHumanista/IVITRA. 2012, 2: 185-201
Abstract: La fraseologia s’ha centrat tradicionalment en l’estudi de les unitats fraseològiques (UF) des d’una perspectiva sincrònica o s’ha limitat a fer atenció a un tall sincrònic determinat. Aquest fet resulta sorprenent perquè, precisament, les UFs són producte d’un procés diacrònic. En aquest article proposem l’anàlisi integrada de les dues perspectives: la sincrònica i la diacrònica. | Phraseology has traditionally focused on the study of phraseological units from a synchronic perspective, or it has just focused on a determinate period. This fact is fairly conspicuous, since phraseological units are the result of a diachronic process. In this paper we suggest an integrated analysis from these two perspectives: the synchronic and the diachronic one.
Sponsor: Aquest treball s’inscriu en la matriu dels projectes d’investigació, dirigits pel Prof. Josep Martines (UA, IEC), “Gramática del Català Antic” (finançat pel MICINN [Ref.: FFI2009-13065/FILO]), “Constitució d’un Corpus per a la Gramàtica del Catalá Antic” (fiançat per l’Institut d’Estudis Catalans [Ivitra-IEC/PT2008-MARTINES01]), “Gramàtica del Català Modern (1601-1834)” (finançat pel MINECO, Ref. FFI2012-37103). D’altra banda, també al si dels projectes Digicotracam (Programa PROMETEO de la Generalitat Valenciana per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència [Ref.: PROMETEO-2009-042], "aquest és un projecte cofinançat pel FEDER de la UE"), i el “Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció” (finançat pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa de la UA [Ref. GITE-09009-UA]). Tots quests projectes se situen en la matriu l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (ISIC/012/042).
URI: http://hdl.handle.net/10045/34296
ISSN: 1540-5877
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Publisher version: http://www.ehumanista.ucsb.edu/eHumanista%20IVITRA/Volume%202/index.shtml
Appears in Collections:INV - PSOCU - Articles de Revistes
INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2012_Fuster_Sanchez_eHumanistaIVITRA.pdf247,27 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.