El gir espacial en els estudis literaris catalans: una aplicació a Vicent Andrés Estellés

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/74169
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El gir espacial en els estudis literaris catalans: una aplicació a Vicent Andrés Estellés
Authors: Mira-Navarro, Irene
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Espai literari | Ciutat | Poesia | Identitat
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad de Alicante. Facultad de Filosofía y Letras
Citation: Mira Navarro, Irene. “El gir espacial en els estudis literaris catalans: una aplicació a Vicent Andrés Estellés”. En: Cutillas Orgilés, Ernesto (Coord.). Convergencia y transversalidad en humanidades. Actas de las VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (Alicante, 6 y 7 de abril de 2017). Alicante: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 2018. ISBN 978-84-948233-2-9, pp. 37-42
Abstract: Aquest capítol té per objectiu definir els eixos essencials del gir espacial, o spatial turn, aplicat als estudis literaris catalans i en aquest cas concret a la poesia de Vicent Andrés Estellés. Aquesta proposta interdisciplinar i comparatista analitza com es representen els espais geogràfics i urbans en literatura tot fent dialogar la Geografia Cultural, els Estudis Culturals i els Estudis Literaris. Així doncs, s’explorarà l’obra de Vicent Andrés Estellés amb l’objectiu de determinar quins espais hi són representats, amb quina finalitat i quina càrrega significativa tenen aquests en la poètica de la quotidianitat que l’autor practica. Alhora que es treballarà amb altres vectors que configuren la identitat del jo poètic i la relació d’aquest amb l’espai domèstic i l’espai urbà de València, com són la classe social o l’adscripció nacional. | L’objectif de ce chapitre c’est definir les axes essentiels du spacial turn quand on l’applique aux études littéraires catalans et plus concrètement à la poésie de Vicent Andrés Estellés. Cette proposition interdisciplinaire et comparatiste analyse la représentation des espace géographiques et urbains dans la littérature et unis disciplines comme la Géographie Culturel, les Études Culturels et les Études Littéraires. De cette façon, on explorera l’oeuvre de Vicent Andrés Estellés avec l’objectif de connaître quels espaces y sont représentés, quelle est la finalité de cette représentation et quel est le sens des espaces dans l’ensemble poétique de l’auteur qui parle de la vie quotidienne. En même temps on analysera d’autres facteurs qui conditionnent la relation parmi l’identité poétique de l’auteur et l’espace urbain et domestique. Par exemple, la classe sociale ou le sentiment national.
URI: http://hdl.handle.net/10045/74169
ISBN: 978-84-948233-2-9
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Rights: © De los textos: sus autores; de esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante
Peer Review: si
Appears in Collections:Personal Investigador sin Adscripción a Grupo
Congresos - Jornadas de Investigación Filosofía y Letras 2017 - Libro de Actas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailConvergencia-y-transversalidad-en-humanidades_05.pdf2,58 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.