Literatura comparada i interdisciplinarietat en el marc del Grau d’Humanitats: noves eines per a un teball formatiu més enriquidor de l’alumnat

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/57172
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Literatura comparada i interdisciplinarietat en el marc del Grau d’Humanitats: noves eines per a un teball formatiu més enriquidor de l’alumnat
Autor/es: Sansano, Gabriel | Tortosa, Virgilio | Espinós Felipe, Joaquim | Juan-Penalva, Joaquín | García-Valero, Benito Elías | Ríos Carratalá, Juan Antonio | Santacreu Soler, José Miguel | Vargas-Llovera, María Dolores | Martínez Prades, José Antonio
Grupo/s de investigación o GITE: Memòria, Identitat i Ficcions (MIF) | Estudios de Teoría Literaria, Literatura Comparada y Teoría de la Traducción Literaria (TeLiCom) | Recerca de la Literatura Contemporània | Corrientes Estéticas en la Literatura Española e Hispanoamericana | España Contemporánea (EC) | Ecología Espacial y del Paisaje (EEP)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura | Universidad de Alicante. Departamento de Humanidades Contemporáneas
Palabras clave: Literatura comparada | Interdisciplinarietat | Transversalitat | Complementarietat | Arts
Área/s de conocimiento: Filología Catalana | Teoría de la Literatura y Literatura Comparada | Literatura Española | Historia Contemporánea | Antropología Social | Historia del Arte
Fecha de publicación: 2016
Editor: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: Álvarez Teruel, José Daniel; Grau Company, Salvador; Tortosa Ybáñez, María Teresa (coords.). Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016. ISBN 978-84-608-4181-4, pp. 2205-2215
Resumen: En el marc específic del Grau d’Humanitats, i a partir de l’assignatura Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada (Castellà/Català) (codis 29033 y 29034), s’estudien formes per a integrar-hi altres disciplines connexes del grau: història contemporània, història de l’art, antropologia social, etc, mitjançant l’elaboració de pràctiques de caràcter transversal a fi de diversificar les tasques específiques a realitzar a l’aula, diferenciades d’altres concebudes com a no presencials, amb l’objectiu d’enriquir la formació de l’alumnat i potenciar la seua capacitat analítica i crítica. A partir de l’estudi comparat de diverses tradicions culturals i obres literàries, i de la seua projecció a través d’altres llenguatges, com l’audiovisual (cine, TV o documental) o de les arts plàstiques, resulta molt estimulant i motivador incorporar-hi perspectives complementàries del nostre món actual: antropològiques, d’història contemporània, d’història de l’art, etc, Resulta evident que el caràcter interdisciplinari de la Literatura Comparada queda reforçat en benefici de l’enriquiment intel·lectual i pedagògic de l’alumnat, de la seua capacitat d’interconnexió del passat amb el present, particularment des d’un punt de vista literari i cultural, i el sentit global d’Humanitats, plenament justificat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/57172
ISBN: 978-84-608-4181-4
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © Del texto: los autores; De esta edición: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2016
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/54450
Aparece en las colecciones:INV - TeLiCom - Capítulos de Libros
Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - MIF - Capítols de Llibres
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - CELEH - Capítulos de Libros
INV - España Contemporánea - Capítulos de Libros
INV - EEP - Capítulos de Libros

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailInnovaciones-metodologicas-docencia-universitaria_143.pdf731,19 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.