La secularització dels miracles marians en La vida de la Verge Maria de Miquel Peres

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/66727
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La secularització dels miracles marians en La vida de la Verge Maria de Miquel Peres
Título alternativo: The secularization of Marian miracles in Miquel Peres’ La vida de la Verge Maria
Autor/es: Arronis Llopis, Carme
Grupo/s de investigación o GITE: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Miracles marians | Literatura mariana | Hagiografia | Miquel Peres | Vita Mariae | Marian miracles | Marian literature | Hagiography
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2017
Editor: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana | Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Cita bibliográfica: Caplletra. 2017, 62: 187-217. doi:10.7203/Caplletra.62.9576
Resumen: En aquest treball analitze el conjunt de miracles marians inclosos per Miquel Peres en La vida de la sacratíssima Verge Maria (València, N. Spindeler, 1494). Aquest conjunt de miracles no només destaca per la funcionalitat concreta que adquireixen en l’estructura de l’obra, sinó perquè, a més, aquests mostren unes característiques determinades que els allunyen de les col·leccions de miracula marians, ja que no presenten alguns dels trets més significatius del gènere. Els miracles de Miquel Peres constitueixen una mostra de la transformació i la secularització del gènere, i ens parlen dels nous usos que se’n deriven i dels nous lectors a qui s’adrecen. | In this paper I discuss the whole of Marian miracles included by Miquel Peres in La vida de la sacratíssima Verge Maria (Valencia, N. Spindeler, 1494). This set of miracles not only highlights the specific functionality acquired in the structure of the work, but it also incorporates certain characteristics that differentiate them from collections of Marian miracula, as they lack of some of the most significant features of the genre. Miquel Peres miracles are evidence of the transformation and secularization of the genre, and they show new uses and new readers whom are addressed to.
Patrocinador/es: Treball realitzat en el marc del projecte d’investigació La literatura hagiográfica catalana entre el manuscrito y la imprenta (FFI2013-43927-P) del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
URI: http://hdl.handle.net/10045/66727
ISSN: 0214-8188 | 2386-7159 (Internet)
DOI: 10.7203/Caplletra.62.9576
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND
Revisión científica: si
Versión del editor: https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/9576
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2017_Carme-Arronis_Caplletra.pdf168,2 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.