Viatjant i llegint: un projecte de promoció de la lectura

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/55576
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Viatjant i llegint: un projecte de promoció de la lectura
Autor/es: Gisbert i Muñoz, Francesc
Palabras clave: Ruta | Literatura | Lectura | Escola | Turisme | Route | Literature | Reading | School | Tourism
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2015
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: Ítaca. Revista de Filologia. 2015, 6: 85-104. doi:10.14198/ITACA2015.6.06
Resumen: «Viatjant i llegint: promoció de la lectura i vertebració del país» és un projecte de promoció de la lectura i del patrimoni cultural engegat per la Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià-Comtat (Escola Valenciana). Des de l'any 2007 s'han posat en marxa una sèrie de rutes literàries amb un destinatari doble: el món educatiu, per la vessant didàctica i d'animació a la lectura; i el públic en general, per la dimensió de promoció turística i de redreçament de la identitat. L'article provarà de justificar el recurs de les rutes literàries com una eina útil per a l'animació a la lectura i la normalització del valencià. Explicarà en què han consistit tres d'aquestes propostes i farà una aplicació didàctica de cadascuna, en funció del nivell educatiu en què poden ser treballades, des d'educació primària a secundària i batxillerat. | «Traveling and reading: promoting reading and the structuring of the country» is a project to promote reading and cultural heritage started by the Coordinator for Valencian Alcoià-Comtat (Valencian School). Since 2007, we have launched a series of literary tours with a double recipient: on one hand, the world of education, the teaching aspect and the encouraging of reading; on the other, the public in general, due to the size of tourism promotion and the recovery of identity. This article will attempt to justify the use of literary tours as a useful tool to encourage reading and the normalization of Catalan. They will explain what these three proposals are about and make a didactic application of each to Primary or Secondary education.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2015.6.06 | http://hdl.handle.net/10045/55576
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2015.6.06
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © Universitat d'Alacant
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2015, Núm. 6

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_06_06.pdf342,34 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.