@live, un projecte de premsa escrita trilingüe

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/37084
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: @live, un projecte de premsa escrita trilingüe
Authors: Romero Riera, María Carmen
Keywords: Aprenentatge comunicatiu de llengües | Atenció a la diversitat | Noves tecnologies a l’aula | Creativitat en l’ensenyament de llengües | Revista de centre | Communicative language teaching | Cater for diversity | New technologies in the classroom | Creativity in language teaching | School magazine
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2013, 4: 135-147. doi:10.14198/ITACA2013.4.06
Abstract: @live és una revista digital trilingüe en anglés, valencià i castellà realitzada per alumnat de 7 nacionalitats diferents d’Educació Secundària Obligatòria de l’IES La Nucia (Alacant). És un mitjà de comunicació d’alumnes dirigits a la resta de la comunitat educativa, on s’utilitzen les tres llengües en contextos comunicatius reals, s’atén a la diversitat i es fomenta l’ús de les TIC i l’autonomia en el seu procés d’aprenentatge. | @live is an online digital magazine in three languages, English, Valencian and Spanish, written by students from 7 different nationalities taking Spanish Compulsory Secondary Education at IES La Nucia school (Alicante, Spain). It is a means of communication by students aimed at all the educational community, in which these three languages are used in real communication contexts. It also caters for diversity and encourages the use of new technologies in the classroom and student autonomy in their learning process.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2013.4.06 | http://hdl.handle.net/10045/37084
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2013.4.06
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2013, Núm. 4

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_04_06.pdf1,01 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.