Da articulación textual nos testemuños da lírica profana galego-portuguesa

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/27370
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Da articulación textual nos testemuños da lírica profana galego-portuguesa
Authors: Fernández Guiadanes, Antonio
Keywords: Diuisio textus | Ordinatio | Copistas | Cantigas | Lírica profana gallego-portuguesa | Scribes | Galician-Portuguese Medieval Lyric Poetry
Knowledge Area: Literatura
Issue Date: 2012
Publisher: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Citation: FERNÁNDEZ GUIADANES, Antonio. “Da articulación textual nos testemuños da lírica profana galego-portuguesa”. Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos. N. 1 (2012). ISSN 2254-7444, pp. 105-160
Abstract: Na presente contribución lévase a cabo unha primeira aproximación á estruturación xerarquizada que presentan os contidos textuais (cantigas) nalgúns dos relatores que nos legaron a lírica profana galego-portuguesa, isto é, cómo se delimita cada cantiga e as partes que a compoñen. Esta descrición da diuisio textus permitiranos en moitas ocasións poder discernir entre un plano xeral de obra (cancioneiro, folla ou mesmo antígrafo) e un plano particular en que afloran as particularidades de copia de cada un dos amanuenses que interviñeron no proceso de copia; estes deron conta, probablemente, dunhas directrices preconcibidas que, ó seren abandonadas en certos momentos puntuais, puideron ocasionar evidentes erros. Ser conscientes da ordinatio dos contedores que conservaron a tradición lírica, poder chegar a percibi-los desvíos debidos ós axentes encargados de poñer por escrito estes textos e ser quen de remontarnos ó antecedente e á súa posible estruturación constitúe o único camino cara á formulación de hipóteses de traballo a nivel textual dun alto grao de fiabilidade. | This piece of work is a first approach to the hierarchical structure of the textual content (cantigas) written down in the main extant sources of Galician-Portuguese Medieval Lyric Poetry. We mean to point out the way in which the different parts of the cantigas are demarcated. This description of the diuiso textus will let us distinguish between a general level (cantiga, sheet, manuscript) and a particular level in which the special writing features of each scribe will appear. These scribes may have drawn some main guidelines that were left behind in some specific moments in the history of the re-writing of the texts, causing ecdotic errors. A closer and thorough study of the ordinatio of the main extant sources of Galician-Portuguese Medieval Lyric Poetry, of the “detours” caused by the scribal agents, and of the previous copies of our material, will be the only way of thinking hypothesis with solid basis.
Sponsor: Este traballo forma parte do proxecto de investigación O rei don Denis e os trobadores da súa época (09SEC023204PR), financiado pola Xunta de Galicia (2009-2012), coa contribución do FEDER, e dirixido por Mercedes Brea.
URI: http://hdl.handle.net/10045/27370 | http://dx.doi.org/10.14198/rcim.2012.1.04
ISSN: 2254-7444
DOI: 10.14198/rcim.2012.1.04
Language: glg
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos - 2012, N. 1

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailRCIM_01_04.pdf1,43 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.