Algunes notes sobre la difusió de les vides de sants a la Península Ibèrica en els primers temps de la impremta

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/23663
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Algunes notes sobre la difusió de les vides de sants a la Península Ibèrica en els primers temps de la impremta
Autor/es: Garcia Sempere, Marinela
Grupo/s de investigación o GITE: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI | Literatura Catalana Medieval
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Hagiografia | Impremta | Literatura catalana | Literatura castellana | Hagiography | Printing | Catalan literature | Spanish literature
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2012
Editor: Universitat d'Alacant | Sociedad Española de Literatura General y Comparada
Cita bibliográfica: GARCIA SEMPERE, Marinela. "Algunes notes sobre la difusió de les vides de sants a la Península Ibèrica en els primers temps de la impremta". En: Literatures ibèriques medievals comparades = Literaturas ibéricas medievales comparadas / Rafael Alemany Ferrer, Francisco Chico Rico (eds.). Alacant : Universitat d'Alacant ; Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 2012. ISBN 978-84-608-1238-8, pp. 247-256
Resumen: La difusió en català de les vides de sants durant els primers temps de la impremta presenta algunes diferències en relació amb el que sabem sobre la transmissió d’aquest mateix gènere en forma manuscrita. En aquesta comunicació mirarem de comparar els textos hagiogràfics que es conserven en la literatura catalana i els contrastarem amb els que procedeixen de la castellana per tal de veure si l’evolució del gènere en una i l’altra literatures des de l’alta edat mitjana fins a la fi del segle xvi té camins paral·lels o és, per contra, diferent. Tot plegat tractarem de traure algunes conclusions sobre l’evolució i la difusió de l’hagiografia en la literatura catalana i sobre els paral·lelismes i les diferències que aquesta evolució presenta en relació amb la propagació del gènere en altres literatures. | The transmission in Catalan of the lives of saints during the early years of the printing press has some differences with to what we know on the transmission of this genre before it, during the handwritten manuscript period. This communication aims to compare hagiographical texts preserved in the Catalan literature since the Middle Ages to 16th century with those preserved in Spanish literature in order to see if the evolution of the genre in one and the other literatures has taken parallel paths or has diverged. We will draw some conclusions on the evolution and the dissemination of the hagiography in the Catalan literature and of the parallelisms and the differences that this evolution presents in regard to the diffusion of this genre in other literatures.
Patrocinador/es: Treball realitzat en el marc del projecte d’investigació Edición crítica digital de textos hagiográficos de la literatura catalana de los siglos XV y XVI (FFI2009-11594, subprograma FILO).
URI: http://hdl.handle.net/10045/23663
ISBN: 978-84-608-1238-8
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - LICATMED - Capítols de Llibres
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailLiteratures iberiques medievals comparades(SELGYC).pdf293,58 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.