Xarxa de literatura catalana infantil per al Grau de Mestre en Educació Primària: rúbriques per a l’orientació i avaluació de l’aprenentatge

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/99513
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Xarxa de literatura catalana infantil per al Grau de Mestre en Educació Primària: rúbriques per a l’orientació i avaluació de l’aprenentatge
Authors: Marcillas Piquer, Isabel | Albero Poveda, Jaume | Cremades, M. Victòria | Francés-Díez, Àngels | Maestre-Brotons, Antoni | Picó, Lliris
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Memòria, Identitat i Ficcions (MIF) | Recerca de la Literatura Contemporània
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Rúbriques | Avaluació dels aprenentatges | Avaluació formativa
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2019
Editors: Universitat d’Alacant. Institut de Ciències de l’Educació
Citation: Marcillas Piquer, Isabel, et al. "Xarxa de literatura catalana infantil per al Grau de Mestre en Educació Primària: rúbriques per a l’orientació i avaluació de l’aprenentatge". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2018-19 = Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19. Alacant: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2019. ISBN 978-84-09-15746-4, pp. 709-715
Abstract: Aquesta xarxa ha investigat sobre la implementació de rúbriques en l’EES com una acció educativa innovadora i de millora, derivada de l’avaluació i dels indicadors de qualitat docent en l’àmbit universitari. La investigació ha partit de la hipòtesi de la necessitat de l’activació sistemàtica de rúbriques en l’EES com a eina que perfecciona les estratègies d’assoliment dels objectius proposats a l’alumnat, millorant-ne els resultats finals. La investigació està delimitada a l’alumnat del 3r i 4t curs del Grau de Mestre per a l’Educació Primària i l’Educació Infantil, respectivament, que cursa l’assignatura Literatura Catalana Infantil en la Universitat d’Alacant durant l’any acadèmic 2018-19. L’objectiu general s’ha centrat a avaluar temptativament les possibilitats de millora del rendiment acadèmic a través del coneixement previ dels indicadors que han sigut avaluats en cadascuna de les activitats pràctiques proposades en l’assignatura. Per obtenir unes conclusions fiables, a partir de la implementació de les rúbriques elaborades, s’ha efectuat la comparació de resultats entre dos grups de discents que han cursat la mateixa assignatura; els uns avaluats amb les rúbriques elaborades a partir del treball efectuat en la xarxa, en tant que els altres n’han estat avaluats sense. L’article definitiu presenta els resultats derivats d’aquesta recerca.
URI: http://hdl.handle.net/10045/99513
ISBN: 978-84-09-15746-4
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De l’edició: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/98908
Appears in Collections:INV - MIF - Capítols de Llibres
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - ET - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2018-19-051.pdf1,05 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.