La paratextualitat: caracterització i funcions interpretatives aplicades a l’estudi de la col·lecció «Micalet Teatre» de l’editorial Bromera

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/91171
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La paratextualitat: caracterització i funcions interpretatives aplicades a l’estudi de la col·lecció «Micalet Teatre» de l’editorial Bromera
Authors: Aleixandre Lluch, Vicent
Keywords: Teatre infantil | Teatre adolescents | Anàlisi de paratextos | Micalet Teatre | Editorial Bromera | Children Plays | Teenagers Plays | Paratext Analysis | Bromera Publishing House
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2017-2018, 8-9: 275-297. doi:10.14198/ITACA2017-2018.8-9.14
Abstract: L’embolcall amb el qual se’ns presenta un producte sempre influeix a l’hora de fer-ne la tria. Així doncs, és important la imatge oferida ja que contribueix a la creació d’un seguit d’expectatives en el receptor. En aquest sentit, l’anàlisi dels elements paratextuals juga, al nostre parer, un paper clau, perquè suposa una primera aproximació al text i, a més a més, en genera uns trets identificadors que funcionen com a element cohesionador dels productes d’una mateixa línia editorial. Amb el present treball, ens marquem com a objectiu elaborar una caracterització bàsica de la col·lecció «Micalet Teatre» de l’editorial Bromera. Partint del model d’anàlisi epistemològic proposat per l’especialista Gemma Lluch, tractarem d’esbossar les línies mestres d’un dels segells capdavanters en la difusió del teatre per a infants i adolescents. | The wrapping in which we are presented a product always influences us in choosing it. Therefore, the image it offers is important because it contributes to the creation of a series of expectations in the receiver. In this sense, the analysis of paratextual elements plays, in our opinion, a key role, because it involves the first approximation to the text and, moreover, it generates identifying features which work as a cohesive element for the products of a particular publishing line. Our aim in the present work is to elaborate a basic characterization of the collection «Micalet Teatre», of Bromera Publishing House. Starting from the model of epistemological analysis put forward by Gemma Lluch, we will try to outline the guidelines of one of the leading seals regarding diffusion of Plays for Children and Teenagers.
URI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.14 | http://hdl.handle.net/10045/91171
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2017-2018.8-9.14
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://itaca.ua.es/
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2017-2018, Núm. 8-9

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailITACA_08-09_14.pdf642 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons