Diccionari muixeranguer

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/91164
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Diccionari muixeranguer
Authors: Cervetto Montesinos, Adrián
Keywords: Diccionari | Especialitzat | Tradicions | Muixeranga | Cohesió social | Dictionary | Technical | Traditions | Social Cohesion
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2017-2018, 8-9: 335-358. doi:10.14198/ITACA2017-2018.8-9.17
Abstract: Arreu del món són moltes les cultures que fan torres humanes com a tret del seu folklore. Al País Valencià existeix una tradició anomenada muixeranga que consisteix en una dansa popular que acaba amb una torre humana. Es tracta d’un costum molt antic però que només es conservava en algunes poblacions valencianes com Titaigües, Algemesí, l’Alcúdia o Peníscola. No obstant això, des de la dècada de 1980 molts pobles començaren a recuperar aquest espectacle i buscaren expandir l’anomenat «fenomen muixeranguer» pertot arreu del país. En els darrers anys han sorgit moltes muixerangues des de Vinaròs fins a Monòver: més de 25 en total, 15 de les quals aparegudes en l’últim lustre. Aquest creixement ha provocat la necessitat d’un diccionari d’especialitat que recopile les paraules i les expressions bàsiques més comunes de l’àmbit, a fi de cohesionar tots els pobles i estandarditzar-ne l’activitat. A més, molta gent mostra interés per les muixerangues encara que no en formen part directament, raó per la qual aquest treball pot fer-los-les més accessibles. No hi hem d’oblidar, tampoc, que tornar a tenir un espai de comunicació pública en valencià crea unes noves necessitats que s’han d’intentar cobrir. Aquest diccionari té, per tant, una intenció divulgativa dissenyada per a un públic no especialitzat, però també és útil per als muixeranguers (la gent que realitza torres humanes al País Valencià), ja que pot resoldre’ls possibles dubtes i servir com a proposta d’estandardització. | Around the world, many cultures build human towers as a sample of their folklore. In the País Valencià (rendered as Valencian Country) there is a type of performance called muixeranga, consisting of popular dances ending with a human tower. This is a very old tradition, but it was only preserved in a few towns like Titaguas, Algemesí, l’Alcúdia or Peníscola. However, since the 80’s many towns started to recover this ritual and wanted to expand it across the country. Lately many muixerangues have emerged, from Vinaròs to Monòver, totalling more than 25, 15 of which in the last five years. This growth has brought forth the need for a specialised dictionary that collects the words and basic expressions of frequent use in the field, in order to connect all the towns and standardise this activity. Furthermore, many people is interested in muixerangues but they don’t take part in them, so this job can help them to approach this world. We shall not forget that having a public communication space in Valencian creates new needs that must be met. Therefore, this dictionary has an informative intention and is addressed to non-specialist people, but it is a good tool for muixeranguers (people who make human towers in País Valencià), because it solves doubts and makes a standard proposal.
URI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.17 | http://hdl.handle.net/10045/91164
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2017-2018.8-9.17
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://itaca.ua.es/
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2017-2018, Núm. 8-9

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailITACA_08-09_17.pdf940,37 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons