Literatura Catalana Infantil (3993)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/88689
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Literatura Catalana Infantil (3993)
Authors: Esteve Guillén, Anna | Albero Gabriel, Jaime | Arronis Llopis, Carme | Baile López, Eduard | Cremades, M. Victòria | Francés-Díez, Àngels | Maestre-Brotons, Antoni | Marcillas Piquer, Isabel | Picó, Lliris
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Literatura Catalana Medieval (LICATMED) | Memòria, Identitat i Ficcions (MIF)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Literatura infantil i juvenil | Booktrailer | Promoció lectora | Competència lectora
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Editors: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: Esteve, Anna, et al. "Literatura Catalana Infantil (3993)". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18 = Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2017-18. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2018. ISBN 978-84-09-07041-1, pp. 75-89
Abstract: Aquest article presenta els resultats d’una acció educativa que ha estat dissenyada a partir de la reflexió teòrica sobre metodologies actives i que ha consistit a introduir en l’assignatura Literatura Catalana Infantil que s’imparteix en el Grau d’Educació Infantil una pràctica que consisteix en l’elaboració d’un booktrailer sobre una obra de la literatura infantil catalana. El booktrailer és fonamentalment una eina de promoció de la lectura que pot esdevenir un instrument per a l’adquisició de competència literària (també comunicativa i digital), que es difon per Internet i, per tant, s’adreça especialment a un lector del segle XXI. És un recurs habitualment utilitzat per les editorials (també per autors i il·lustradors), especialment vinculat a l’àlbum, el llibre il·lustrat i la novel·la gràfica (per la proximitat del llenguatge). Segons Rosa Tabernero (2013): “El book trailer es un instrumento de promoción de un libro en formato de vídeo que emplea técnicas similares a las que utiliza el trailer cinematográfico con la peculiaridad de que circula por internet, es decir, se difunde a través de las redes sociales”, i ha de ser per definició breu, estimulant, eloqüent i precís (Lloret y Canet, 2008). Considerem, juntament amb la crítica especialitzada (Lluch, 2014) que aquesta pràctica pot resultar interessant per a l’alumnat universitari ja que l’entorn del web social ofereix a hores d’ara noves maneres d’aproximar-se a la lectura que poden connectar-hi més fàcilment. El nostre propòsit és avaluar el seu rendiment acadèmic en relació amb l’adquisició de la competència lectora, el desenvolupament del judici crític i de la creativitat, la integració de recursos propis de l’animació lectora, així com el domini de certes destreses digitals en l’alumnat d’Educació Infantil. Per les seues característiques la creació d’un booktrailer (així com la seua recepció per part de l’alumnat) implica necessàriament un lector col·laborador, actiu, crític i reflexiu, ja que l’alumnat haurà de demostrar la seua capacitat d’interpretació per resumir l’argument, identificar els temes principals, distingir el caràcter dels personatges i copsar la jerarquització que s’hi estableix en el text literari. També la seua capacitat de síntesi per ajustar el discurs al temps estàndard del booktrailer, fent ús de recursos narratius com l’el·lipsi (ja que el discurs resultant serà sempre fragmentari). Així mateix haurà de conéixer i dominar els principals recursos retòrics del discurs narratiu, com ara el tipus de narrador, la hipertextualitat, la intertextualitat o la metaficció (Genette, 1987), així com també algunes nocions bàsiques del llenguatge cinematogràfic i audiovisual en termes generals. Trets, tots ells, força rellevants per a analitzar i entendre la literatura catalana infantil dels darrers anys, especialmente del tombant de segle. Així doncs, els resultats que presentarem seran extrets directament de la implementació a l’aula d’aquesta nova pràctica i de la corresponent revisió i avaluació. D’una banda, a través de l’avaluació per part del professorat d’aquesta activitat i, de l’altra, de les dades sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge reflectides en una enquesta final emplenada per l’alumnat. Aquestes dades han estat el punt de partida per a introduir-hi esmenes per a millorar-ne l’aprofitament didàctic en cursos posteriors.
URI: http://hdl.handle.net/10045/88689
ISBN: 978-84-09-07041-1
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del texto: las autoras y autores; de esta edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/85067
Appears in Collections:INV - ET - Capítols de Llibres
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - LICATMED - Capítols de Llibres
INV - MIF - Capítols de Llibres
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2017-18-05.pdf1,12 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.