Utopia i realitat: de l'Illa Plana a la fundació de Nova Tabarca

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/83427
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Utopia i realitat: de l'Illa Plana a la fundació de Nova Tabarca
Other Titles: Utopia and reality: from Plana Island to the foundation of Nova Tabarca
Authors: Martínez-Medina, Andrés | Pirinu, Andrea | Banyuls i Pérez, Antoni
Research Group/s: Metrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos
Keywords: Urbanismo neoclásico | Ciudadela fortificada | Arquitectura militar y civil | Dibujos academicistas | Técnicas gráficas | Urbanisme neoclàssic | Ciutadella fortificada | Arquitectura militar i civil | Dibuixos acadèmics | Tècniques gràfiques | Neo-classical urbanism | Fortified Citadel | Military and civil architecture | Academic designs | Graphic techniques
Knowledge Area: Composición Arquitectónica | Expresión Gráfica Arquitectónica
Issue Date: 2018
Publisher: Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó
Citation: La Rella. 2018, 31: 87-116
Abstract: L’enginyer Méndez de Ras elabora, del 1766 al 1779, els projectes que transformen l’illa Plana en el poblat de San Pablo de Nueva Tabarca, que evolucionen en definició urbana, arquitectònica i tècnica. Del conjunt de dibuixos s’analitzen quatre plànols de gran rigor i qualitat gràfica. El primer (1770) explica el plantejament militar i l’abast territorial. El segon (1771) projecta les illes de cases per a la població. El tercer (1774-75) desenvolupa un ampli programa de construccions civils. I el quart (1779) desplega la totalitat del programa urbà i militar. La successió cronològica palesa la idea que tota la plaça fortificada és un artefacte bèl·lic i una cisterna de pluvials simultàniament. Aquesta utopia dibuixada, en què ciutat, arquitectura i aigua formen una unitat, xoca amb l’obstinada realitat de la natura: un plànol del 1789 descriu l’estat final i ruïnós de les obres executades. | The engineer Méndez Ras developed, between 1766 and 1779, the projects that transformed Plana Island in the town of San Pablo de Nueva Tabarca, which evolved in its urban, architectural and technical definition. Four planes of great rigour and high graphical quality are analyzed from the set of plans. The first one (1770) explains the military approach and territorial scope. The second one (1771) designs residential areas for the population. The third one (1774-75) develops an extensive program of civil constructions. And the fourth one (1779) unfolds the entire urban and military agenda. The chronological succession evidences the idea that the whole fortified square is a warlike artefact and a rainwater cistern simultaneously. This drawn utopia, in which city, architecture and water form a unity, collides with the obstinate reality of nature: a 1789 plan describes the final and ruinous state of the executed works.
Sponsor: Universitat d'Alacant
URI: http://hdl.handle.net/10045/83427
ISSN: 0212-6443 | 1886-1032 (Internet)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó
Peer Review: si
Publisher version: https://www.raco.cat/index.php/Rella/index
Appears in Collections:INV - MAP - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_MtezMedina+Pirinu+Banyuls_NuevaTabarca_LaRella_31_87-116.pdf749,37 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.