Utopia i realitat: de l'Illa Plana a la fundació de Nova Tabarca

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/83427
Registro completo de metadatos
Registro completo de metadatos
Campo DCValorIdioma
dc.contributorMetrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP)es_ES
dc.contributor.authorMartínez-Medina, Andrés-
dc.contributor.authorPirinu, Andrea-
dc.contributor.authorBanyuls i Pérez, Antoni-
dc.contributor.otherUniversidad de Alicante. Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectoses_ES
dc.date.accessioned2018-11-13T07:20:09Z-
dc.date.available2018-11-13T07:20:09Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationLa Rella. 2018, 31: 87-116es_ES
dc.identifier.issn0212-6443-
dc.identifier.issn1886-1032 (Internet)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10045/83427-
dc.description.abstractL’enginyer Méndez de Ras elabora, del 1766 al 1779, els projectes que transformen l’illa Plana en el poblat de San Pablo de Nueva Tabarca, que evolucionen en definició urbana, arquitectònica i tècnica. Del conjunt de dibuixos s’analitzen quatre plànols de gran rigor i qualitat gràfica. El primer (1770) explica el plantejament militar i l’abast territorial. El segon (1771) projecta les illes de cases per a la població. El tercer (1774-75) desenvolupa un ampli programa de construccions civils. I el quart (1779) desplega la totalitat del programa urbà i militar. La successió cronològica palesa la idea que tota la plaça fortificada és un artefacte bèl·lic i una cisterna de pluvials simultàniament. Aquesta utopia dibuixada, en què ciutat, arquitectura i aigua formen una unitat, xoca amb l’obstinada realitat de la natura: un plànol del 1789 descriu l’estat final i ruïnós de les obres executades.es_ES
dc.description.abstractThe engineer Méndez Ras developed, between 1766 and 1779, the projects that transformed Plana Island in the town of San Pablo de Nueva Tabarca, which evolved in its urban, architectural and technical definition. Four planes of great rigour and high graphical quality are analyzed from the set of plans. The first one (1770) explains the military approach and territorial scope. The second one (1771) designs residential areas for the population. The third one (1774-75) develops an extensive program of civil constructions. And the fourth one (1779) unfolds the entire urban and military agenda. The chronological succession evidences the idea that the whole fortified square is a warlike artefact and a rainwater cistern simultaneously. This drawn utopia, in which city, architecture and water form a unity, collides with the obstinate reality of nature: a 1789 plan describes the final and ruinous state of the executed works.es_ES
dc.description.sponsorshipUniversitat d'Alacantes_ES
dc.languagecates_ES
dc.publisherInstitut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopóes_ES
dc.rights© Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopóes_ES
dc.subjectUrbanismo neoclásicoes_ES
dc.subjectCiudadela fortificadaes_ES
dc.subjectArquitectura militar y civiles_ES
dc.subjectDibujos academicistases_ES
dc.subjectTécnicas gráficases_ES
dc.subjectUrbanisme neoclàssices_ES
dc.subjectCiutadella fortificadaes_ES
dc.subjectArquitectura militar i civiles_ES
dc.subjectDibuixos acadèmicses_ES
dc.subjectTècniques gràfiqueses_ES
dc.subjectNeo-classical urbanismes_ES
dc.subjectFortified Citadeles_ES
dc.subjectMilitary and civil architecturees_ES
dc.subjectAcademic designses_ES
dc.subjectGraphic techniqueses_ES
dc.subject.otherComposición Arquitectónicaes_ES
dc.subject.otherExpresión Gráfica Arquitectónicaes_ES
dc.titleUtopia i realitat: de l'Illa Plana a la fundació de Nova Tabarcaes_ES
dc.title.alternativeUtopia and reality: from Plana Island to the foundation of Nova Tabarcaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.peerreviewedsies_ES
dc.relation.publisherversionhttps://www.raco.cat/index.php/Rella/indexes_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
Aparece en las colecciones:INV - MAP - Artículos de Revistas

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2018_MtezMedina+Pirinu+Banyuls_NuevaTabarca_LaRella_31_87-116.pdf749,37 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.