Trobades entre el sector professional i la universitat. Ús de les fonts no acadèmiques en publicitat

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/76148
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Trobades entre el sector professional i la universitat. Ús de les fonts no acadèmiques en publicitat
Other Titles: Common points of view between the professional sector and the university. Use of non-academic sources in advertising
Authors: Papí-Gálvez, Natalia
Research Group/s: Grupo de Estudios sobre Comunicación Estratégica (E-COM)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Comunicación y Psicología Social
Keywords: Fonts d’informació | Producció científica | Publicitat | Mitjans publicitaris | Sector professional | Universitat | Information sources | Scientific production | Advertising | Advertising media | Professional sector | University
Knowledge Area: Comunicación Audiovisual y Publicidad
Issue Date: May-2018
Publisher: Societat Catalana de Comunicació
Citation: Comunicació. Revista de Recerca i d'Anàlisi. 2018, 35(1): 115-131. doi:10.2436/20.3008.01.169
Abstract: Aquesta proposta explora la presència de fonts d’origen no acadèmic en pàgines i estudis acadèmics. En concret, pretén recopilar i ordenar les fonts principals amb presència a Internet originades des d’aquest enfocament i observar si aquestes fonts són utilitzades en els articles científics en l’àmbit de la comunicació des de l’any 2010. S’hi recullen fonts especialitzades que, amb la cautela necessària, podrien fer aportacions al plantejament i a la identificació de l’objecte d’estudi, i també un conjunt d’investigacions del sector que podrien contribuir a l’avanç del coneixement. S’hi utilitzen informes d’algunes fonts recollides, però, sobretot, d’altres organitzacions, per al plantejament del tema de les publicacions seleccionades. | This proposal explores the presence of sources of non-academic origin in web pages and academic studies. Specifically, it seeks to collect and to put in order the main sources with presence on the Internet which have originated from this approach, and to see if these sources have been used in scientific articles in the field of communication since 2010. It compiles specialized sources that, with the necessary caution, could make contributions to the approach and identification of the object of study, as well as a group of investigations of the sector that could contribute to the advance of knowledge. Reports are used from some of the sources compiled but, above all, information provided by other organizations is used to approach the subject of the selected publications.
Sponsor: Aquest treball forma part del projecte «25 años de investigación sobre Comunicación en España (1990-2015): producción científica, comunidad académica y contexto institucional», finançat pel Pla estatal d’R+D+I (CSO2013-40684-P).
URI: http://hdl.handle.net/10045/76148
ISSN: 2014-0304 | 2014-0444 (Internet)
DOI: 10.2436/20.3008.01.169
Language: cat | spa
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://doi.org/10.2436/20.3008.01.169
Appears in Collections:INV - E-COM - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Papi_Comunicacio.pdfArtículo original306 kBAdobe PDFOpen Preview
Thumbnail2018_Papi_Comunicacio_Cast.pdfTraducción castellano111,05 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons