The Role of OAUPs in the Preparation of Retirement: Perceptions and Necessities of Older Adults in Spain

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/74607
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: The Role of OAUPs in the Preparation of Retirement: Perceptions and Necessities of Older Adults in Spain
Authors: Bru Ronda, Concepción | Aleson-Carbonell, Marian
Research Group/s: Medio, Sociedad y Paisaje (MedSPai) | Planificación y Gestión Sostenible del Turismo | Adquisición y Enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de la Universidad de Alicante (ACQUA) | Lexicología de los Lenguajes para Fines Específicos y Enseñanza del Léxico (LEXESP)
Center, Department or Service: Universidad Permanente de la Universidad de Alicante
Keywords: OAUPs | Retirement | Active ageing | Preparation for retirement | Life-long learning
Knowledge Area: Análisis Geográfico Regional | Filología Inglesa
Issue Date: 2017
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych KUL
Citation: Roczniki Nauk Społecznych. 2017, 45(2): 27-45. doi:10.18290/rns.2017.45.2-2
Abstract: The demographic changes that Europe is suffering are changing the typical pyramidal shape of the population, leading to an irreversible ageing process, which is posing new challenges and threats to the new generations of older adults who are approaching the age of retirement. These generations expect to enjoy a longer period of retirement due to the improvement of health conditions and also to the increase in life expectancy. Nevertheless, no preparation is carried out in the majority of European countries, even though this is a crucial change in life. This study tries to disclose how OAUPs can be involved in this process in Spain and what are the areas of interest where this preparation should be focused on. | Zmiany demograficzne, które dokonują się w Europie, wpływają na przekształcenie typowo piramidalnej struktury populacji, prowadząc do nieodwracalnego procesu starzenia się społeczeństwa. To z kolei stwarza nowe wyzwania, jak i zagrożenia dla kolejnych pokoleń dorosłych, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego. Oczekują oni, że będą mogli cieszyć się dłuższym okresem przebywania na emeryturze z powodu poprawy warunków zdrowotnych, a także wzrostu średniej długości życia. Niemniej jednak, mimo że przejście na emeryturę to zasadnicza zmiana w życiu, w większości krajów europejskich nie przeprowadza się do niej żadnych przygotowań. Niniejsza analiza stanowi próbę ukazania, w jaki sposób organizacje OAUP w Hiszpanii mogą być zaangażowane w ten proces i jakie są obszary zainteresowania, na których owe przygotowania winny się koncentrować.
Sponsor: This study has been carried out within the framework of the BALL project (www.ball-project.eu) and has been funded by the European Commission through the Erasmus + Programme.
URI: http://hdl.handle.net/10045/74607
ISSN: 0137-4176 (Print) | 2544-5812 (Online)
DOI: 10.18290/rns.2017.45.2-2
Language: eng
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://doi.org/10.18290/rns.2017.45.2-2
Appears in Collections:INV - ACQUA - Artículos de Revistas
INV - MedSPai - Artículos de Revistas
INV - PGST - Artículos de Revistas
INV - LEXESP - Artículos de Revistas
Institucional - UPUA - Trabajos de Investigación
Institucional - AEPUM - Trabajos de Investigación

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2017_Bru_Aleson_RocznikiNaukSpolecznych.pdfArtículo publicado369,4 kBAdobe PDFOpen Preview
Thumbnailarticle_BRU_ALESON_with_graphs.pdfVersión previa con gráficos325,12 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.