La Gramàtica de les Construccions aplicada a l’aprenentatge de llengües: el cas de la construcció en-partitiva en Català

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/61514
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La Gramàtica de les Construccions aplicada a l’aprenentatge de llengües: el cas de la construcció en-partitiva en Català
Authors: Segura-Llopes, Carles
Research Group/s: DIAVAL
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Gramàtica de les construccions | Lingüística cognitiva | Sintaxi catalana | Aprenentatge i ensenyament de la llengua | Construction grammar | Cognitive linguistics | Catalan syntax | Language teaching and learning
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: Dec-2016
Publisher: California State University-Fullerton
Citation: Studia Iberica et Americana. 2016, 3(3): 501-534
Abstract: Aquest article és el resultat d’una recerca realitzada entre estudiants universitaris de català que pretén observar si una metodologia d’aprenentatge i adquisició de llengües basada en la Gramàtica de les Construccions pot ser més eficient que les metodologies més habituals; en concret, ho comprovarem per al que anomenem la construcció EN-PARTITIVA en català. Aquesta és una construcció prototípicament transitiva que té un complement quantifi cat amb el referent implícit i recuperable a través del pronom clític en: Ell en té dos [parlant de llibres]. Aquesta construcció presenta difi cultat d’aprenentatge perquè és absent en castellà, que és la L1 de la majoria dels aprenents analitzats. Per altra banda, també té una certa dificultat en l’alumnat que té el català com a L1, ja que la construcció es troba en retrocés entre els catalanoparlants més jóvens. El procés de minorització a què el català està sotmés té efectes en el manteniment de construccions que no tenen paral·lel en la llengua majoritària. | This article is the result of a research carried out among university Catalan Language students which aims to observe whether a language teaching and learning methodology based on Construction Grammar theory can be more efficient than the usual methods; in particular, this will be verified in the case of the EN-PARTITIVE construction in Catalan. This construction is prototypically transitive and has a quantified complement and an implicit referent which is recoverable through the context using the clitic pronoun en: Ell en té dos [talking about books]. This construction has learning difficulties because it is absent in Spanish, which is the L1 of most learners analysed here. Moreover, it also has some difficulty for students who have Catalan as L1, since the construction is in retreat among young Catalan speakers. The process of minorization which Catalan language is submitted to has a negative impact on maintaining constructions with no parallel in Spanish, the majority language in the context.
Sponsor: Aquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (Programa de la Generalitat Valenciana per a la Constitució i Acreditació d’Instituts Superiors d’Investigació Cooperativa d’Excel·lència [Ref. ISIC/012/042]), i en el marc dels projectes de recerca següents: “Gramàtica del Català Modern (1601-1834)” (MINECO, Ref. FFI2012-37103); “Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1834)” (MINECO FFI2015-69694-P); “Constitució d’un corpus textual per a una gramática del català modern (Gcm)” (IEC, Refs. PT 2012-S04-MARTINES; IEC1-15X); Digicotracam (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència, Generalitat Valenciana [Ref.: PROMETEOII-2014-018], fi nançat per FEDER de la UE; i el “Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció” (Universitat d’Alacant [Ref. GITE-09009-UA]).
URI: http://hdl.handle.net/10045/61514
ISSN: 2327-4751 (Print) | 2327-476X (Online)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © 2016 Studia Iberica et Americana
Peer Review: si
Publisher version: http://hss.fullerton.edu/mll/journal/
Appears in Collections:INV - DIAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2016_Segura_SIBA.pdf363,21 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.