Patrons de comportament de la vocal neutra àtona en textos catalans orientals del segle XV

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/52193
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Patrons de comportament de la vocal neutra àtona en textos catalans orientals del segle XV
Autor/es: Mas i Miralles, Antoni | Montoya-Abat, Brauli
Grupo/s de investigación o GITE: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Història de la llengua | Català
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de creación: 2013
Fecha de publicación: 2014
Editor: Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Cita bibliográfica: Casesnoves-Ferrer, Raquel; Forcadell Guinjoan, Montserrat; Gavaldà Ferré, Núria (eds.). Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 2014. ISBN 978-84-9984-149-6, pp. 23-50
Resumen: El treball, que s’inscriu dins la sociolingüística històrica, s’ocupa d’analitzar una regla variable en el català del segle XV a partir de dues còpies manuscrites d’un capítol de l’obra Històries i contemplacions. Estudiem la vocal neutra àtona del català oriental, que sorgeix devers el segle XI, però encara en el segle XV no és acceptada dins la normativa. Per això, els escrivans orientals del XV intenten mantenir-se dins la tradició ortogràfica, que diferencia les grafies a i e que representen posició àtona, però no sempre ho aconsegueixen. Així, en els textos que redacten s’observa una variabilitat en aquestes lletres que dóna la pauta del nostre estudi.
Patrocinador/es: Aquest treball s’ha beneficiat del projecte d’investigació Edición crítica digital de textos hagiográficos de la literatura catalana de los siglos XV y XVI (Ref. FFI2009-11594) del Ministeri de Ciència i Tecnologia.
URI: http://hdl.handle.net/10045/52193
ISBN: 978-84-9984-149-6
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Revisión científica: si
Versión del editor: https://www.iula.upf.edu/publi110.htm
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2014_IULA-UPF.pdf214,89 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.