La Legenda aurea com a font del Misteri d’Elx: una anàlisi comparativa

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/42883
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La Legenda aurea com a font del Misteri d’Elx: una anàlisi comparativa
Authors: Càmara Sempere, Hèctor
Research Group/s: Literatura Catalana Medieval (LICATMED) | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Misteri d’Elx | Voragine | Legenda aurea | Teatre medieval | Literatura religiosa | Mistery Play of Elche | Medieval theatre | Religious literature
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat d'Alacant | Sociedad Española de Literatura General y Comparada
Citation: Literatures ibèriques medievals comparades = Literaturas ibéricas medievales comparadas / Rafael Alemany Ferrer, Francisco Chico Rico (eds.). Alacant : Universitat d'Alacant ; Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 2012. ISBN 978-84-608-1238-8, pp. 133-146
Abstract: La Legenda aurea de Voragine es convertí aviat en una de les obres més difoses de la literatura religiosa de l’edat mitjana. El valor devocional d’aquesta obra la convertí en font d’escriptors i artistes d’arreu d’Europa. El drama religiós en rebé també la influència en l’elecció de temes i continguts i, en aquest sentit, nombroses representacions hagiogràfiques l’aprofitaren com a font. El cas del Misteri d’Elx (s. XV) no és alié a açò. Amb aquest treball, pretenem avançar en la comparació que iniciaren autors com Alfons Llorenç entre la Legenda aurea i la representació elxana d’una manera més detinguda, recollint algunes de les coses que ja s’han dit alhora que aprofundim l’anàlisi. | The Voragine’s Legenda Aurea soon became one of the most widespread works of religious literature of the Middle Ages. The devotional value of this work became the source of writers and artists throughout Europe. The religious play also received the influence in the choice of topics and contents, and in this sense, it took advantage of the numerous hagiographic representations as a source. The case of the Mystery Play of Elche (fifteenth century) is no stranger to this factor. With this work, we mean to advance in the comparison that some authors like Alfons Llorenç began between the Legenda Aurea and the representation of Elche in a way more thorough, absorbing some of the things that have already been mentioned at the same time as we deepen the analysis.
Sponsor: Aquest treball, primera versió d’un estudi més ampli, s’emmarca en el projecte “Edición crítica digital de textos hagiográficos de la literatura catalana de los siglos XV y XVI” (FFI2009-11594/FILO).
URI: http://hdl.handle.net/10045/42883
ISBN: 978-84-608-1238-8
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - LICATMED - Capítols de Llibres
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2012_Literatures-iberiques-medievals-comparades_Camara.pdf357,41 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.