A (re)escritura das marxes: tradución e xénero na literatura galega

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/21609
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: A (re)escritura das marxes: tradución e xénero na literatura galega
Autor/es: Buján Otero, Patricia | Nogueira Pereira, María Xesús
Palabras clave: Translation | Gender | Galician literature
Área/s de conocimiento: Traducción e Interpretación
Fecha de publicación: 2011
Editor: Universitat d'Alacant | Universitat Jaume I | Universitat de València
Cita bibliográfica: BUJÁN OTERO, Patricia; NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús. “A (re)escritura das marxes: tradución e xénero na literatura galega”. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación. N. 3 (2011). ISSN 1889-4178, pp. 1trans-19trans
Resumen: A partir dunha selección de traducións de textos literarios escritos por mulleres publicadas en diferentes plataformas, estudamos a relación entre xénero e tradución no sistema literario galego. A escolma dos documentos estudados realizouse atendendo á súa representatividade e significación tanto para o feminismo coma para a literatura. Non se trata dun traballo exhaustivo, senón panorámico, en que pretendemos ofrecer unha visión daqueles fenómenos e tendencias que nos parecen máis relevantes. | This paper focuses on the relationship between gender and translation in the Galician literary system given a corpus of translations of literary texts written by women and published on different platforms. The selection of the analyzed documents has been made taking into account their representation and significance both for feminism and literature. This is meant to give an overview of those most relevant trends and features.
Descripción: This article is the Galician version of “La (re)escritura de los márgenes. Traducción y género en la literatura gallega” by Patricia Buján Otero & María Xesús Nogueira Pereira. It was not published on the print version of MonTI for reasons of space. The online version of MonTI does not suffer from these limitations, and this is our way of promoting plurilingualism.
Patrocinador/es: Este estudo encádrase no proxecto de investigación Us and Them: Discourses on Foreignness by Irish and Galician Women Writers (1980-2007), financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009-08475/FILO) e pola Xunta de Galicia (INCITE 09-204-127-PR).
URI: http://hdl.handle.net/10045/21609 | http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2011.3.5
ISSN: 1889-4178 (Papel) | 1989-9335 (Internet)
DOI: 10.6035/MonTI.2011.3.5
Idioma: glg
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación - 2011, No. 3. Woman and Translation: Geographies, Voices and Identities

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailMonTI_3_06_trans_GAL.pdf257,47 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.