Universitat Permanent

La Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant és un programa de desenvolupament científic, cultural i social de la Universitat dirigit a promoure la Ciència i la Cultura, al mateix temps que les relacions intergeneracionals, per a millorar la qualitat de vida de les persones majors i fomentar la participació d'aquestes en el seu context com a dinamitzadors socials, i d'acord als articles 2.d), 108.1.c), 120 i 164 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, a l'Art. 35 de l'Estatut de la Generalitat Valenciana, a la Llei 1/95 de la Generalitat Valenciana de Formació de Persones Adultes, i al Preàmbul, paràgrafs 2n i 9è, de la Llei Orgànica 4/2007 de 12 d'abril d'Universitats per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d'Universitats, i amb el Conveni entre la Generalitat Valenciana - Conselleria d'Educació, Cultura i Esport - i la Universitat d'Alacant per a la realització d'Accions Formatives dirigides al Col·lectiu de Persones Majors de 50 Anys.

Navega