Assaig metodològic per a la interpretació, sistematització i representació cartogràfica dels fitònims

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/15432
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Assaig metodològic per a la interpretació, sistematització i representació cartogràfica dels fitònims
Authors: Marco Molina, Juan Antonio
Research Group/s: Medio, Sociedad y Paisaje (MedSPai) | Paisajes y Recursos Naturales en España
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Keywords: Alacant | Fitonímia | SIG | Cartografia | Alicante | Phytonymy | GIS | Cartography
Knowledge Area: Análisis Geográfico Regional
Issue Date: 2001
Publisher: Universitat de València. Departament de Geografia
Citation: MARCO MOLINA, Juan Antonio. “Assaig metodològic per a la interpretació, sistematització i representació cartogràfica dels fitònims”. Cuadernos de Geografía. N. 69-70 (2001). ISSN 0210-086X, pp. 53-73
Abstract: Amb els fulls del Mapa Topogràfico Nacional de España, escala 1:25.000, de l'Instituto Geogràfico Nacional (IGN) s'ha fet una recollida de tots el topònims que alludeixen a la vegetació de la provincia d ́Alacant. Inventari que ha estat classificat, primerament, a nivell d ́espècie i, posteriorment, segons el tipus de vegetació que representen. L'inventàri, agrupat en termes tipus, ha estat fonamental per a elaborar una base de dades georeferenciada que, integrada en un SIG, ha possibilitat generar una cartografía corològica dels fitònims, així com una cartografía de síntesi mitjançant la relació de les diferents cobertures d'informació. | With the Mapa Topográfico Nacional de España sheets, scale 1:25.000 from the IGN it has been made a collect of the place-names which mention of vegetation in Alicante province. Inventory which has been classified, first of all in species and after that according to the kind of vegetation that represent each one. This inventory has been gathered in rate of terms and it has been essential for making a data base geoindexed which integrated in a GIS has made possible to generate a corollogical cartography of this phytonyms, as well as a cartography of syntheses through the relation among the different information cover.
URI: http://hdl.handle.net/10045/15432
ISSN: 0210-086X
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - MedSPai - Artículos de Revistas
INV - Paisajes y Recursos Naturales en España - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMarco_Assaig_metodologic.pdf740,32 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.