Estratègies didàctiques per al desenvolupament de la L2 en el Grau en Mestre per a l’Educació Infantil

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/130563
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Estratègies didàctiques per al desenvolupament de la L2 en el Grau en Mestre per a l’Educació Infantil
Authors: Marcillas Piquer, Isabel | Brotons Rico, Vicent | Herrero-Herrero, María-Ángeles | Miralles Martínez, Francesc Xavier | Ramos Marcillas, Laura
Research Group/s: Memòria, Identitat i Ficcions (MIF) | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Competència comunicativa | L2 | Actituds lingüístiques | Voluntat de comunicar
Issue Date: 2022
Editors: Universitat d’Alacant
Citation: Marcillas-Piquer, Isabel, et al. "Estratègies didàctiques per al desenvolupament de la L2 en el Grau en Mestre per a l’Educació Infantil". En: Satorre Cuerda, Rosana (coord.). Memorias del Programa de Redes de investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2021-22 = Memòries del Programa de Xarxes de investigació en docència universitària. Convocatòria 2021-22. Alacant: Universitat d’Alacant, 2022. ISBN 978-84-09-45382-5, pp. 1671-1688
Abstract: El marc legislatiu que regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià (Llei 4/2018) afirma que el professorat de la nostra comunitat ha sigut un element clau en la recuperació de la llengua pròpia i, a més, un referent pel que fa a les pràctiques educatives innovadores relacionades amb l’ensenyament-aprenentatge de llengües. No obstant això, hi ha dades demolingüístiques que confirmen que només un 30% n’és plenamente competent en llengua valenciana. Conscients de la rellevància que adquireix la formació de futurs mestres, en aquest cas pel que fa a l’ensenyament-aprenentatge del valencià, especialment quan es tracta de la L2 del nostre alumnat, el professorat de l’assignatura Habilitats Comunicatives i Lectoescriptura en Català del 2n curs del Grau en Mestre d’Educació Infantil de la Universitat d’Alacant ha portat a terme diverses experiències pràctiques, de caràcter innovador, amb l’objectiu de millorar les actituds lingüístiques del nostre alumnat i desenvolupar-ne la competència oral en valencià necessària per afrontar amb èxit el seu paper com a mestres. S’hi han implementat pràctiques com el relat de vida lingüística, el podcast educatiu o la creació d’històries mitjançant l’app Story Dice. Altrament, s’hi ha emprat una metodologia que promou la voluntat de comunicar en L2.
URI: http://hdl.handle.net/10045/130563
ISBN: 978-84-09-45382-5
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De l’edició: Rosana Satorre Cuerda, Asunción Menargues Marcilla, Rocío Díez Ros & Neus Pellin Buades; del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Universitat d’Alacant
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/130244
Appears in Collections:Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - MIF - Capítols de Llibres
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-ICE-2021-22_090.pdf1,17 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.