Album de família (ca 1900 / 2018) [Fragments de la vida que vam viure junts; fragments de la vida que vam viure amb altres]

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/127793
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Album de família (ca 1900 / 2018) [Fragments de la vida que vam viure junts; fragments de la vida que vam viure amb altres]
Authors: Jaén i Urban, Gaspar
Research Group/s: Grupo de Investigación en Arquitectura: Experiencias del Entorno (GIA_EDE)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos
Keywords: Antropologia valenciana | Cultura agrària, popular i tradicional | Festes i celebracions | Fotografia familiar contemporània | Segle XX | Elx (Alacant) | Antropología valenciana | Cultura agraria, popular y tradicional | Fiestas y celebraciones | Fotografía familiar contemporánea | Siglo XX | Elche (Alicante) | Valencian Anthropology | Agricultural and Traditional Culture | Festivities and Celebrations | Contemporary Family Photography | 20th Century | Elche (Spain)
Issue Date: 30-Sep-2022
Abstract: En aquesta col·lecció de fotografies s’evoca la vida familiar i festiva, d’arrel agrària i tradicional primer, industrial i de serveis després, a Elx (Espanya) tot al llarg del segle XX i l’inici del XXI. S’hi inclouen imatges de tres matrimonis d’Elx i llurs descendents fins a quatre generacions.
URI: http://hdl.handle.net/10045/127793
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/other
Rights: © Gaspar Jaén i Urban
Peer Review: no
Appears in Collections:INV - GIA_EDE - Recursos Audiovisuales y MultimediaItems in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.