La caiguda de la República a la zona centre, març de 1939

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/118847
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La caiguda de la República a la zona centre, març de 1939
Autor/es: Santacreu Soler, José Miguel
Grupo/s de investigación o GITE: España Contemporánea (EC)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Humanidades Contemporáneas
Palabras clave: Guerra Civil Espanyola | Març 1939 | Zona centre | Spanish Civil War | March 1939 | Central area
Área/s de conocimiento: Historia Contemporánea
Fecha de publicación: 18-oct-2021
Editor: Universitat de Barcelona
Cita bibliográfica: Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil, 1936-1939. 2021, 11: 43-67. https://doi.org/10.1344/e38.v11i11.36880
Resumen: Revisió actualitzada dels darrers dies de la Guerra Civil durant el mes de març de 1939 a partir d’una historiografia local de difícil accés. L’article comença amb les primeres gestions de Negrín en la zona centre a favor de resistir i acaba amb la desbandada final dels darrers dies de març. Destacar el tractament de la reunió en la finca de los Llanos (Albacete) del 16 de febrer i el fracàs definitiu de les tesis de Negrín; també les desercions i la setmana de guerra intestina entre els casadistes i els comunistes; igualment el bloqueig tancat de la costa republicana de les Forces i Operacions del Bloqueig del Mediterrani creades l’octubre de 1937 i el fracàs de les gestions del Consell Nacional de Defensa per aconseguir una capitulació amb garanties. | Updated revision of the last days of the Civil War during March 1939 based on hard-to-reach local historiography. The article begins with Negrín's first efforts in the central area in favor of resisting and ends with the final disbandment of the last days of March. Highlight the treatment of the meeting on the estate of Los Llanos (Albacete) on 16 February and the definitive failure of Negrín's theses; also the desertions and the week of internal war between the casadists and the communists; equally the closed blockade of the Republican coast by the Mediterranean Blockade Forces and Operations created in October 1937 and the failure of the efforts of the National Defense Council to achieve a capitulation with guarantees.
URI: http://hdl.handle.net/10045/118847
ISSN: 1696-2672 | 1885-2580 (Internet)
DOI: 10.1344/e38.v11i11.36880
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0
Revisión científica: si
Versión del editor: https://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/36880
Aparece en las colecciones:INV - EEC - Artículos de Revistas

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailSantacreu-Soler_2021_Ebre38.pdf2,09 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons