Diània: rock polític, identitat i protesta al País Valencià

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/116082
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Diània: rock polític, identitat i protesta al País Valencià
Other Titles: Diania: political rock, identity and protest in the Valencian country
Authors: Penalva-Verdú, Clemente | Català Oltra, Lluís
Research Group/s: CRITERI - Socioeconomia Crítica i Territori | Observatorio Europeo de Tendencias Sociales (OBETS)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Sociología II
Keywords: Rock Polític | Música popular | Comarques Centrals Valencianes | Identitat | Moviments socials | Glocalització | Political Rock | Popular music | Valencian Central Counties | Identity | Social movements | Glocalization
Knowledge Area: Sociología
Issue Date: Jul-2021
Publisher: Universitat d'Alacant. Grup d’Investigació CRITERI-Socioeconomia Crítica i Territori
Citation: Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials. 2021, 2(2): 46-60. https://doi.org/10.14198/DISJUNTIVA2021.2.2.4
Abstract: Diània podria ser el nom d’una escena musical valenciana molt localitzada que val com a exemple del vincle entre la música popular i la vessant identitaria de l’acció política dels moviments socials. Aquest treball s’ha fet a partir d’una recollida de dades sobre aquesta intensa activitat artística musical (nombre de grups, estils, discografies, lletres i composicions i ubicació geogràfica) sobre diferents fonts de dades secundàries (mitjans socials, mitjans de comunicació digital). L’estudi troba, per una banda, la incidència de elements explicatius (culturals, històrics, socials i geogràfics) en la formació de l’escena. Per altra banda, l’anàlisi dels continguts de les composicions mostra com aquestes es mouen en un continu amb dos pols ben diferenciats (el grotesc i el solemne) que es corresponen amb dos instruments d’agitació política. Encara que connecten territori, identitat i protesta locals, els principals elements polítics estan associats amb les formes I reivindicacions actuals dels moviments socials globals. | Diània could be the name of a very localized Valencian music scene that serves as an example of the link between popular music and the identity aspect of the political action of social movements. This work has been done from a collection of data on this intense musical artistic activity (number of bands, styles, discographies, lyrics and compositions and geographical location) on different secondary data sources (social media, digital media). The study reveals, on the one hand, the impact of explanatory elements (cultural, historical, social and geographical) on the formation of the scene. On the other hand, the analysis of the contents of the compositions shows how these ones move in a continuum with two well-differentiated poles (the grotesque and the solemn) that correspond to two instruments of political agitation. Although this scene has a stronge local character in terms of identity, protest and territory, its main political elements are associated with the current forms and demands of global social movements.
URI: http://hdl.handle.net/10045/116082
ISSN: 2659-7071
DOI: 10.14198/DISJUNTIVA2021.2.2.4
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Este trabajo está sujeto a una licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0)
Peer Review: si
Publisher version: https://doi.org/10.14198/DISJUNTIVA2021.2.2.4
Appears in Collections:Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials - 2021, Vol. 2, núm. 2
INV - CRITERI - Artículos de Revistas
INV - OBETS - Artículos de Revistas
INV - EQUIDIVERSIDAD - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnaildisjuntiva-2021-2-2-4.pdf650,13 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons