Aplicació de TIG i anàlisi de documentació històrica per a la localització de jaciments: El Poblet de Tagarina (Serra d’Aitana, Alacant)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/112752
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Aplicació de TIG i anàlisi de documentació històrica per a la localització de jaciments: El Poblet de Tagarina (Serra d’Aitana, Alacant)
Other Titles: Application of GIT and analysis of historical documentation for the location of archaeological sites: El Poblet de Tagarina (Serra d’Aitana) (Aitana Mountain Range)
Authors: Gimenez-Font, Pablo | Zaragozí Zaragozí, Benito Manuel | Ramon-Morte, Alfredo
Research Group/s: Medio, Sociedad y Paisaje (MedSPai) | Planificación y Gestión Sostenible del Turismo
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física | Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía
Keywords: Historical GIS | Capbreu | Despoblats | Serra d’Aitana | Cabreve | Despoblados | Sierra de Aitana | Despopulated
Knowledge Area: Geografía Física | Análisis Geográfico Regional
Issue Date: 2020
Publisher: Museu Arqueològic Municipal d'Alcoi "Camil Visedo Moltó"
Citation: Recerques del Museu d'Alcoi. 2020, 29: 109-120
Abstract: Les TIG (Tecnologies de la Informació Geogràfica) aplicades a la història son una eina de gran valor per a aportar noves evidències arqueològiques. En el treball següent s’estudia un Llibre Capbreu, una font documental de naturalesa cadastral prou comuna en els territoris de la Corona d’Aragó, però amb manca de referències espacials o cartogràfiques explicites. Utilitzant eines TIG i teoria de grafs, s’ha analitzat un capbreu de 1726 per a localitzar un despoblat al Barranc de Tagarina (vessant meridional de la Serra d’Aitana) del qual només hi havia poques referències documentals. | Las TIG (Tecnologías de la Información Geográfica) aplicadas a la historia son una herramienta de gran valor para aportar nuevas evidencias arqueológicas. En el siguiente trabajo se estudia un Libro Cabreve, una fuente documental de naturaleza catastral bastante común en la Corona de Aragón, pero con carencia de referencias espaciales o cartográficas explícitas. Utilizando herramientas TIG y teoría de grafos, se ha analizado un cabreve de 1726 para localizar un despoblado en el Barranco de Tagarina (vertiente meridional de la Sierra de Aitana) del cual sólo había escasas referencias documentales. | Historical Geographic Information Systems (HGIS) are valuable tools to provide new evidence for the archaeological discipline. In this work, the usefulness of these tools is demonstrated by driving the study of a Cabreve Book –a documentary source of cadastral nature quite common of the Crown of Aragon but with no explicit spatial or cartographic references. The Cabreve Book, dated in 1726, has been analyzed to locate a depopulated area in the Tagarina ravine (southern face of the Sierra de Aitana or Aitana Mountain Range).
Sponsor: Aquest treball forma part del projecte de recerca SIO-SE-INNOVA, que té una ajuda d’investigació del Subprograma Retos I+D+I 2016 del Ministeri d’Economia i Competitivitat, SIOSE-INNOVA (CSO2016-79420-R AEI/FEDER UE).
URI: http://hdl.handle.net/10045/112752
ISSN: 1135-2663 | 2386-7205 (Internet)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Museu Arqueològic Municipal d'Alcoi "Camil Visedo Moltó"
Peer Review: si
Publisher version: https://www.raco.cat/index.php/RecerquesMuseuAlcoi/index
Appears in Collections:INV - MedSPai - Artículos de Revistas
INV - PGST - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailGimenez-Font_etal_2020_RecerquesMuseuAlcoi.pdf480,16 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.