Phonological features of attrition: the shift from Catalan to Spanish in Alicante

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/11272
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Phonological features of attrition: the shift from Catalan to Spanish in Alicante
Authors: Montoya-Abat, Brauli
Research Group/s: Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Sociolinguistics | Attrition | Catalan language | Spanish language | Alicante
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2009
Publisher: John Benjamins Publishing
Citation: MONTOYA ABAT, Brauli. "Phonological features of attrition: the shift from Catalan to Spanish in Alicante". En: Variation in indigenous minority languages / edited by James N. Stanford, Dennis R. Preston. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub. Co., 2009. ISBN 978-90-272-1864-3, pp. 211-227
Abstract: Aquest treball examina l’atròfia fonològica des d’un punt de vista variacionista en una comunitat de parla urbana on la llengua objecte d’estudi es troba marginada. Aquesta llengua és el català, la major part del qual és dominada pel castellà. El treball de camp es basa en una mostra de 69 subjectes que representen el nombre petit de parlants que són nascuts a la ciutat i van aprendre el català d’una manera natural. Fins ara, el nivell fonològic de la gramàtica havia romàs el més fidel a l’herència catalana en la parla local. Recentment, però, aquest component de la gramàtica ha esdevingut el més afectat per l’atròfia, tal com mostren els sistemes vocàlic i consonàntic, que a l’hora d’ara convergixen del català al castellà. | This paper examines phonological attrition from a variationist viewpoint in an urban speech community where the target language is a marginalized one. This language is Catalan, the major speaking area of which is dominated by Spanish. Fieldwork is based on a sample of 69 subjects representing the small number of speakers born in the city who learned Catalan by engaging in natural meaningful communication. In the past, the phonological level of the grammar had remained the most faithful to the Catalan heritage in local speech. Recently, however, this component of grammar has become the most affected by attrition, as shown in the vocalic and consonantal systems, which are now converging from Catalan to Spanish.
URI: http://hdl.handle.net/10045/11272
ISBN: 978-90-272-1864-3
Language: eng
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © Copyright 2009 John Benjamins (http://www.benjamins.com/). Contact publisher for further reprinting or re-use.
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - SPLE - Capítols de Llibre / Book Chapters
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailPHONOLOGICAL FEATURES OF ATTRITION.pdfVersión final (acceso restringido)2,37 MBAdobe PDFOpen    Request a copy
ThumbnailPhonological_features_of_attrition_(uncorrected_proofs).pdfPruebas de imprenta (acceso libre)427,43 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.