El club de lectura com a estratègia per a millorar la competència literària de l’alumnat

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/111859
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El club de lectura com a estratègia per a millorar la competència literària de l’alumnat
Authors: Vidal Lloret, Vicent | Arronis Llopis, Carme | Cremades, M. Victòria | Escandell, Dari | Picó, Lliris
Research Group/s: Recerca de la Literatura Contemporània | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Club de lectura | Taller de lectura | Literatura infantil i juvenil | Competència literària
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2020
Editors: Universitat d’Alacant. Institut de Ciències de l’Educació
Citation: Vidal Lloret, Vicent, et al. "El club de lectura com a estratègia per a millorar la competència literària de l’alumnat". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2019-20 = Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2019-20. Alacant: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, 2020. ISBN 978-84-09-24478-2, pp. 747-754
Abstract: El professorat de l’assignatura Literatura catalana infantil del grau de Mestre en Educació Infantil de la Universitat d’Alacant ha detectat un escàs coneixement de la literatura clàssica infantil i juvenil, un bagatge literari essencialment baix i, en general, una manca d’hàbit lector. Com a resposta, va plantejar el disseny, la implementació i l’avaluació d’una experiència didàctica innovadora en l’assignatura com és la creació d’un club de lectura. La situació de pandèmia i el consegüent confinament van implicar un replantejament de la pràctica com a taller de lectura no presencial. Tot i això, amb els resultats obtinguts s’observa clarament una millora de la competència literària de l’alumnat: valora la importància dels clàssics, mostra interès per continuar llegint-ne i, en general, valora molt positivament l’experiència didàctica. D’altra banda, aquesta pràctica ha permès detectar que l’alumnat tendeix a guiar el seu criteri lector per allò que ja coneix d’alguna manera (altres versions com ara les cinematogràfiques, recomanacions, etc.) i que valora molt positivament el fet de poder compartir i conèixer les opinions dels companys.
URI: http://hdl.handle.net/10045/111859
ISBN: 978-84-09-24478-2
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/bookPart
Rights: © De l’edició: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Rocío Díez Ros & Neus Pellín Buades; del text: les autores i autors; d’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/110633
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
Docencia - Redes ICE - Capítulos de Libros
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - ET - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMemories-Xarxes-I3CE-2019-20_100.pdf629,94 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.