Les tres fases de l’assumpció nord-occidental de l’estàndard (i viceversa)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/106607
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Les tres fases de l’assumpció nord-occidental de l’estàndard (i viceversa)
Other Titles: The three phases of the northwestern acceptance of the standard (and vice versa)
Authors: Turull, Albert
Keywords: Estàndard | Lleida | Nord-occidental | Normalització | Normativa | Variació | Standard | Northwestern | Normalization | Regulation | Variation
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2019
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2019, 10: 179-207. doi:10.14198/ITACA2019.10.09
Abstract: En aquest article duem a terme un estat de la qüestió de les relacions entre el català estàndard i la varietat nord-occidental de la llengua, tot fent un repàs crític de les múltiples aportacions que hom hi ha fet d’ençà de 1985 (data d’un conegut manifest de professors de filologia catalana de Lleida). En aquest recorregut de més de 30 anys detectem l’existència de tres fases successives (reivindicació, estudi, normalització), cadascuna de les quals ocupa aproximadament una dècada, i concloem que, un cop superades formulacions com les d’un subestàndard propi o les de diversos paraestàndards, la clau es troba en la doble assumpció, recíproca, del català nord-occidental i d’un català estàndard —únic, compartit, composicional i pluricèntric— en què l’opció del polimorfisme té un paper important. | In this article we carry out a state of the art on the relations between standard Catalan and the northwestern variety of the language by doing a critical review of the multiple contributions that have been made since 1985 (date in which a well-known manifesto by Catalan philology professors from Lleida took place). In this journey of more than 30 years, we detect the existence of three successive phases (vindication, study, normalization), each of which having taken approximately one decade. We conclude that, once formulations like those referring to an own substandard or those of several parastandards, the key issue is the double acceptance, reciprocal, of northwestern Catalan and a standard Catalan —unique, shared, compositional and multicentric— in which the option of polymorphism plays an important role.
URI: https://doi.org/10.14198/ITACA2019.10.09 | http://hdl.handle.net/10045/106607
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2019.10.09
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://itaca.ua.es/
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2019, Núm. 10

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_10_09.pdf547,43 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons