Aproximació a la cronologia de la substitució lingüística a Oriola durant el segle XVII

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/91910
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Aproximació a la cronologia de la substitució lingüística a Oriola durant el segle XVII
Authors: Montoya-Abat, Brauli
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Història social de la llengua | Sociolingüística històrica | Obsolescència lingüística | Llengua catalana | Oriola | Social history of language | Historical sociolinguistics | Linguistic obsolescence | Catalan language
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Citation: eHumanista/IVITRA. 2018, 14: 526-543
Abstract: Aquest treball pretén assajar una datació de l’extinció del català a la ciutat d’Oriola a partir de la documentació històrica que recull paraules literals reportades a les actes de judicis. El procés de minorització del català davant del castellà es produeix durant el segle XVII, durant el qual els documents aplegats donen informació de tres etapes (1603-1615 / 1648-1653 / 1676-1696). Durant la darrera etapa el català esdevé una llengua clarament minoritària que s’ha refugiat entre les classes populars dels dos barris extrems de la ciutat: el Raval Roig i el Ravalet. Calculant els cicles vitals dels “darrers parlants” que deixen el seu testimoniatge oral a les actes judicials, proposem que el català viuria a Oriola fins al segon decenni del segle XVIII. | This paper aims to rehearse a date of extinction of Catalan in the city of Oriola based on historical documentation that includes literal words reported in court proceedings. The process of minorization of Catalan against Castilian takes place during the seventeenth century, when the collected documents give information about three stages (1603-1615 / 1648-1653 / 1676-1696). During the last stage, Catalan becomes a clearly minority language that has taken refuge between the popular classes of the two extreme districts of the city: Raval Roig and Ravalet. By calculating the vital cycles of the "last speakers" that leave their oral testimony to court proceedings, we propose that Catalan live in Oriola until the second decade of the 18th century.
URI: http://hdl.handle.net/10045/91910
ISSN: 1540-5877
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © eHumanista/IVITRA
Peer Review: si
Publisher version: https://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volume/14
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes
INV - EXPLANAT - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Montoya_eHumanista-IVITRA.pdf297,48 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.