Síntesi d’estudis sobre ell emfàtic, exclamatiu, expletiu, impersonal o neutre

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/91909
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Síntesi d’estudis sobre ell emfàtic, exclamatiu, expletiu, impersonal o neutre
Autor/es: Guardiola i Savall, Maria Isabel
Grupo/s de investigación o GITE: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Ell emfàtic | Diccionaris | Gramàtiques | Estudis diacrònics | Monografies dialectals | Emphatic ell | Dictionaries | Grammar books | Diachronic studies | Dialectal monographies
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2018
Editor: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Cita bibliográfica: eHumanista/IVITRA. 2018, 14: 469-486
Resumen: En aquest treball fem un repàs del tractament que ha rebut l’ús del pronom tònic de tercera persona denominat ell emfàtic. Farem un recorregut per distintes obres descriptives i normatives de referència actuals i pels distints estudis diacrònics i dialectals que l’han tractat d’explicar de manera general o particular amb la voluntat d’encetar una descripció diacrònica de l’ús d’aquest element en català. | In this paper we review the treatment given to the use of the stressed third-person pronoun known as emphatic ell. We shall be offering an overview of the different current descriptive and normative reference works, as well as the different diachronic and dialect studies that have tried to explain the use of this element, in a more general or specific way, for the aim of attaining a diachronic description of its use in Catalan.
Patrocinador/es: Aquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA (GVA, ref. ISIC/012/042), i en el marc dels projectes de recerca “Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1834)” (MINECO-FEDER, ref. FFI2015-69694-P), PT 2012-S04-MARTINES, IEC1-15X, PR2015-S04-MARTINES, VIGROB-125, i del Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció (Universitat d’Alacant [Ref. GITE-09009-UA]).
URI: http://hdl.handle.net/10045/91909
ISSN: 1540-5877
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: © eHumanista/IVITRA
Revisión científica: si
Versión del editor: https://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volume/14
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2018_Guardiola_eHumanista-IVITRA.pdf285,51 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.