Síntesi d’estudis sobre ell emfàtic, exclamatiu, expletiu, impersonal o neutre

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/91909
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Síntesi d’estudis sobre ell emfàtic, exclamatiu, expletiu, impersonal o neutre
Authors: Guardiola i Savall, Maria Isabel
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Ell emfàtic | Diccionaris | Gramàtiques | Estudis diacrònics | Monografies dialectals | Emphatic ell | Dictionaries | Grammar books | Diachronic studies | Dialectal monographies
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Citation: eHumanista/IVITRA. 2018, 14: 469-486
Abstract: En aquest treball fem un repàs del tractament que ha rebut l’ús del pronom tònic de tercera persona denominat ell emfàtic. Farem un recorregut per distintes obres descriptives i normatives de referència actuals i pels distints estudis diacrònics i dialectals que l’han tractat d’explicar de manera general o particular amb la voluntat d’encetar una descripció diacrònica de l’ús d’aquest element en català. | In this paper we review the treatment given to the use of the stressed third-person pronoun known as emphatic ell. We shall be offering an overview of the different current descriptive and normative reference works, as well as the different diachronic and dialect studies that have tried to explain the use of this element, in a more general or specific way, for the aim of attaining a diachronic description of its use in Catalan.
Sponsor: Aquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA (GVA, ref. ISIC/012/042), i en el marc dels projectes de recerca “Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1834)” (MINECO-FEDER, ref. FFI2015-69694-P), PT 2012-S04-MARTINES, IEC1-15X, PR2015-S04-MARTINES, VIGROB-125, i del Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció (Universitat d’Alacant [Ref. GITE-09009-UA]).
URI: http://hdl.handle.net/10045/91909
ISSN: 1540-5877
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © eHumanista/IVITRA
Peer Review: si
Publisher version: https://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volume/14
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Guardiola_eHumanista-IVITRA.pdf285,51 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.