Poder i propaganda imperial a través dels mil·liaris

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/91635
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Poder i propaganda imperial a través dels mil·liaris
Other Titles: Power and imperial propaganda through the milestones
Authors: Sánchez Verdú, Antonio
Research Group/s: Culturas Antiguas y Cultura Material
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Keywords: Viae | Mil·liaris | Propaganda | Milestones
Knowledge Area: Historia Antigua
Issue Date: 2019
Publisher: Universidad de Alicante. Facultad de Filosofía y Letras
Citation: Sánchez Verdú, Antonio. “Poder i propaganda imperial a través dels mil·liaris”. En: Cutillas Orgilés, Ernesto (ed.). La multiplicidad de enfoques en humanidades. Actas de las VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (Alicante, 3 y 4 de mayo de 2018). Alicante: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 2019. ISBN 978-84-949173-2-5, pp. 201-209
Abstract: La representació del poder polític en diversos àmbits de la societat i la cultura, comú a totes les èpoques històriques, tampoc és un element aliè a la societat romana. Existeixen diversos vehicles per a la transmissió de la propaganda imperial, com per exemple l’escultura, l’epigrafia honorífica o la numismàtica. A zones rurals també tindran importància els mil·liaris, que constitueixen altre mitjà per ennoblir l’elit. El que pretenem amb aquest text és, en primer lloc, explicar aquests monuments tant dins del seu context funcional com a referències viàries, com dins de la seua funció propagandística, per a després comparar les propostes historiogràfiques amb la informació recollida durant el nostre projecte de tesi doctoral i avaluar diferents possibilitats d’investigació. | The depiction of political power in many spheres of society and culture, an interest common to all historical times, is not an odd element in Roman society. There are several vehicles for the transmission of imperial propaganda, such as sculpture, honorary epigraphy or numismatics. In rural zones, milestones are also important, as long as they consist in another way of honouring the elite. What we aim to do in this text is, first, to explain both the functional context of milestones as road references, and their propaganda function. Then, we will compare these data from historiography with the information collected in our thesis research in order to propose different investigation possibilities.
URI: http://hdl.handle.net/10045/91635
ISBN: 978-84-949173-2-5
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Rights: © De los textos: sus autores; de esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante
Peer Review: si
Appears in Collections:Congresos - Jornadas de Investigación Filosofía y Letras 2018 - Libro de Actas
INV - CACM - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailMultiplicidad-de-enfoques-en-Humanidades-201-209.pdf1,14 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.