Aplicació didàctica de la ràdio al context escolar

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/91162
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Aplicació didàctica de la ràdio al context escolar
Authors: Moriel Bueno, Virginia
Keywords: Pragmatisme | TILC | Ràdio | Valencià | Educació primària | Pragmatism | CLIL | Radio | Valencian | Primary Education
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2017-2018, 8-9: 215-239. doi:10.14198/ITACA2017-2018.8-9.11
Abstract: Aquest treball pretén explorar l’ensenyament i aprenentatge del valencià i en valencià des d’un punt de vista pragmàtic mitjançant una eina que permet dotar a l’escola d’activitats que propicien un aprenentatge significatiu: la ràdio. A través d’un projecte de ràdio escolar es donarà resposta a dos aspectes primordials: el disseny d’activitats que asseguren el desenvolupament de les capacitats dels alumnes mitjançant situacions de la vida quotidiana, i el fet de propiciar situacions comunicatives en valencià perquè els infants tinguen una millor competència comunicativa sense bandejar el folklore valencià, que incrementarà el sentiment de pertinença dels estudiants, sobretot dels castellanoparlants. | This article is intended to explore the Valencian teaching and learning process from a pragmatic point of view, using the radio, a tool that provides the school with activities which facilitate a meaningful learning. For this purpose, the objective of the school radio project is to answer the following crucial aspects: the need to implement activities towards the development of the students’ skills, by means of everyday situations, and providing communicative situations in Valencian to develop their communicative competence. Nor is it overlooked that Valencian folklore must be facilitated and consequently, the students’ sense of belonging will foster, particularly among the Spanish speakers’ ones.
URI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.11 | http://hdl.handle.net/10045/91162
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2017-2018.8-9.11
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://itaca.ua.es/
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2017-2018, Núm. 8-9

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailITACA_08-09_11.pdf814,71 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons