«Un feix de coses petites»: els espais de la quotidianitat en Carmelina Sánchez-Cutillas i Vicent Andrés Estellés

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/90376
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: «Un feix de coses petites»: els espais de la quotidianitat en Carmelina Sánchez-Cutillas i Vicent Andrés Estellés
Other Titles: «A bunch of small things»: the spaces of daily life in Carmelina Sánchez-Cutillas and Vicent Andrés Estellés
Authors: Mira-Navarro, Irene
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Carmelina Sánchez-Cutillas | Vicent Andrés Estellés | Espai | Quotidianitat | Infantesa | Place | Everyday | Childhood
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2017
Publisher: Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta
Citation: L'Aiguadolç. 2017, 46: 41-54
Abstract: Aquest article es proposa acarar dues grans figures de la literatura valenciana contemporània, Carmelina Sánchez-Cutillas i Vicent Andrés Estellés, amb l’objectiu d’explorar dues estètiques amb nexes d’unió comuns. Establirem una comparativa del tractament que els autors realitzen de les geografies literàries presents a les obres i marcades pel filtre de la prosa memorialística. Les teories de l’anàlisi de l’espai ens permetran besllumar els mecanismes de significació i de simbolització que prenen indrets concrets com Altea i Burjassot, o d’altres més amples com l’àmbit rural, l’escolar o el domèstic. Els textos analitzats responen a les produccions memorialístiques dels dos autors: Matèria de Bretanya en el cas de Sánchez-Cutillas i Tractat de les maduixes i La parra boja en el cas d’Estellés. | The purpose of this article is to compare two great figures of contemporary Valencian literature, Carmelina Sánchez-Cutillas and Vicent Andrés Estellés, with the goal of exploring two aesthetics with overlapping areas in common. We will establish a comparative study of the authors’ treatment of the literary geographies present in their works, which are marked by memoirist prose. The theories of spatial analysis allow us to glimpse the mechanisms of significance and symbolism taken on by specific places such as Altea and Burjassot, or of other, broader ones such as the rural, school, or domestic environments. The analyzed texts respond to the memoirist productions of the two authors: Matèria de Bretanya [Matter of Britain] in the case of Sánchez-Cutillas, and Tractat de les maduixes [Treatise on Strawberries] and La parra boja [The Crazy Vine] in the case of d’Estellés.
URI: http://hdl.handle.net/10045/90376
ISSN: 1131-5105 | 2386-7388 (Internet)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta | An error occurred on the license name.
Peer Review: si
Publisher version: https://www.raco.cat/index.php/Aiguadolc/article/view/336047
Appears in Collections:Personal Investigador sin Adscripción a Grupo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2017_Mira-Navarro_Aiguadolc.pdf375,25 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.