Diàlegs interdisciplinaris entre text i imatge. Pintar amb paraules en “Tirant lo Blanch” de Joanot Martorell i en la “Tragèdia de Caldesa” de Joan Roís de Corella: ἔκφρασις, ὑποτύπωσις i εηάργεια

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/89169
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Diàlegs interdisciplinaris entre text i imatge. Pintar amb paraules en “Tirant lo Blanch” de Joanot Martorell i en la “Tragèdia de Caldesa” de Joan Roís de Corella: ἔκφρασις, ὑποτύπωσις i εηάργεια
Authors: Martines, Vicent
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Text-imatge | Tirant lo Blanch | La Tragèdia de Caldesa | Joanot Martorell | Joan Roís de Corella | Estudis de retòrica | ἔκφρασις | ὑποτύπωσις | Εηάργεια | Text-Image | Rhetorical Studies
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Edizioni dell’Orso
Citation: Rivista Italiana di Studi Catalani. 2018, 8: 127-140
Abstract: En aquest estudi parem esment a la persistència en el conreu d’uns temes tractats en diverses dimensions artístiques, de manera secular i multimodalment (il·luminació en manuscrits, descripció o narració en una novel·la, pintura mural o un gravat o narració pictòrica) i es trenen amb la realitat més viva. Atenem a la manera com diversos τὸποι són empeltats en dos passatges de sengles obres clau de les lletres en llengua catalana medievals i del Renaixement: Tirant lo Blanch i La Tragèdia de Caldesa, obres respectivament dels valencians Joanot Martorell i Joan Roís de Corella. Aqueixos τὸποι passen a formar part consubstancial i totalment integrada en les trames en les quals cobren un sentit diferent i contribueixen a la intensa vivesa de les respectives narracions. De fet, es tracta de sengles casos –no observats fins ara– d’ἔκφρασις, ὑποτύπωσις i εηάργεια, que es situen en un dels fonaments de la tècnica estilística que caracteritzen la mestria aquests autors. | This article is about how several themes are dealt with in their artistic dimension (manuscript illumination, description or narrative in the novel, mural painting, engravings, pictorial narrative) and contribute to the portrayal of a vivid reality. The article examines how several τὸποι are utilized in two key medieval and Renaissance Catalan literary works: Tirant lo Blanch i La Tragèdia de Caldesa, by Valencian writers Joanot Martorell and Joan Roís de Corella, respectively. These τὸποι become an integral part of the plots of both works and contribute to the vivid intensity of both narratives. They are cases of ἔκφρασις, ὑποτύπωσις and εηάργεια and constitute the base of the stylistic technique that characterize the literary craft of both authors.
Sponsor: Aquest treball s’inscriu en les tasques de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA (ISIC-IVITRA: <http://www.ivitra.ua.es>, ref. ISIC/2012/022) i dels projectes competitius FFI2015-69694-P (MINECO/FEDER), IVITRAIEC/PT2008; dels grups de recerca VIGROB-125, UA-USI-045; i de la xarxa d’investigació en innovació educativa Xarxes-I3CE-17-18, Ref. 4172.
URI: http://hdl.handle.net/10045/89169
ISSN: 2279-8781
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Edizioni dell'Orso s.r.l.
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Martines_RivItalStudiCatalani.pdf412,97 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.