Ensenyament i identitat en els reculls de literatura popular valenciana

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/84967
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Ensenyament i identitat en els reculls de literatura popular valenciana
Other Titles: Teaching and identity in the collections of Valencian popular literature
Authors: Vidal Lloret, Vicent
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Ensenyament | Identitat | Recol·lecció folklòrica | País Valencià | Literatura popular | Teaching | Identity | Folklore collections | Valencian Country | Popular literature
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Universitat Rovira i Virgili
Citation: Estudis de Literatura Oral Popular. 2018, 7: 153-169. doi:10.17345/elop2018153-169
Abstract: La introducció de la llengua catalana a les escoles valencianes va implicar que mestres i professors haguessen de buscar materials per a impartir docència en aquesta llengua. Com va ocórrer en altres indrets, els ensenyants valencians van recórrer a la literatura popular per ensenyar llengua o continguts en català; també, però, aprofitaren el folklore valencià com una manera de canviar el model educatiu i formar individus conscients de la pròpia identitat. Així, a partir dels anys vuitanta es va produir un esclat de reculls folklòrics adreçats al públic infantil-juvenil. Aquests reculls sovint contenen pròlegs o introduccions que justifiquen la necessitat d’introduir el folklore a les aules, atès que es percep com una eina essencial per a recuperar la identitat col·lectiva. El contingut d’aquells pròlegs apunta constantment a la relació entre folklore i identitat i encara perviu en les publicacions més recents. En aquest article s’analitza aquesta mena de reculls i el context que els va fer possibles, amb el benentès que permeten explicar una part essencial de la història de la literatura popular valenciana recent. | The introduction of the Catalan language into Valencian schools meant that teachers had to look for materials to teach in that language. As in other places, Valencian teachers turned to popular literature to teach the language and other subjects in Catalan; however, they also used Valencian folklore as a way to change the educational model and to create individuals aware of their own identity. Consequently, from the 1980s there was a flowering of folklore collections aimed at young audiences. These collections sometimes have prologues or introductions that explain why it is necessary to introduce folklore into the classroom, namely because it is considered an essential tool for recovering collective identity. These prologues constantly refer to the relation between folklore and identity, a relation that is still emphasised in more recent publications. The present article analyses these kinds of collection and the context that led to their production and thus seeks to explain an essential part of the recent history of popular Valencian culture.
Sponsor: Aquest article s’ha realitzat en el marc d’un projecte d’R+D sobre literatura popular catalana que ha rebut finançament del Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2015-64128-P [MINECO/FEDER]). Així mateix, forma part de l’activitat de recerca duta a terme a través del programa per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral (APOSTD/2017) de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.
URI: http://hdl.handle.net/10045/84967
ISSN: 2014-7996
DOI: 10.17345/elop2018153-169
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0
Peer Review: si
Publisher version: https://doi.org/10.17345/elop2018153-169
Appears in Collections:Personal Investigador sin Adscripción a Grupo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Vidal-Lloret_EstudLitOralPopular.pdf147,87 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons