Anàlisi col·locacional de ‘dos’ i ‘tres’ en els Dictats d’Ausiàs March: indicis de la cosmovisió i les idees filosòfiques del poeta

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/82695
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Anàlisi col·locacional de ‘dos’ i ‘tres’ en els Dictats d’Ausiàs March: indicis de la cosmovisió i les idees filosòfiques del poeta
Other Titles: Collocational analysis of ‘dos’ and ‘tres’ in Dictats by Ausiàs March: evidences of the poet’s worldview and philosophical ideas
Authors: Sánchez-López, Elena
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Ausiàs March | Anàlisi col·locacional | Numerals | Cosmovisió | Teoria amorosa | Collocational analysis | Numbers | World view | Love theory
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 15-Dec-2017
Publisher: Institució Alfons el Magnànim
Citation: Revista Valenciana de Filologia. 2017, 1: 121-139. doi:10.28939/rvf.v1i1.23
Abstract: La profusió de dos i tres és un detall que sovint, en March, pot passar desapercebut, però que, en conjunt, és molt destacable. La inclusió d’aquestes xifres té un paper molt important en el desenvolupament de la teoria amorosa, moral i psicològica. En aquesta anàlisi hem partit de l’estudi col·locacional global que ens ha revelat el fet que el dos i el tres pre· senten una alta presència en l’obra. Ens hem centrat en les concordances d’aquests numerals per a determinar amb quins substantius es col·loquen i hem contextualitzat les combinacions dins del text i dins del pensament de l’època. Presentem aquesta informació en llistats de col· locacions, amb comentaris sobre el seu paper i les línies de concordança que els justifiquen. | The profusion of the numbers dos (‘two’) and tres (‘three’) is a detail that usually go unnoticed reading the poems by March, but that is quite remarkable when regarding his work as a whole. These numbers plays a very important role in the development of his love, moral and psychological theory. We base on a global collocational analysis that revealed that dos and tres have a high frequency in the poet’s work. We focus on the concordances of these numbers to determine the substantives they collocate with. Then, we contextualize these combinations in the text, as well as in the thinking of the time. We will present this information as a collocations list, with comments on their role and the concordances justifying them.
Sponsor: Aquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA], en el marc dels projectes DIGICOTRACAM (Programa PROMETEO per a Grups d’Investigació en I + D d’Excel·lència, Generalitat Valenciana [Ref.: PROMETEOII-2014-018], finançat per FEDER de la UE, «Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1833)» [FFI2015-69694-P (MINECO/FEDER)], i el «Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia Lingüística i Traducció» (Universitat d’Alacant) [Ref. GITE-09009-UA]).
URI: http://hdl.handle.net/10045/82695
ISSN: 0556-705X
DOI: 10.28939/rvf.v1i1.23
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Institució Alfons el Magnànim
Peer Review: si
Publisher version: https://doi.org/10.28939/rvf.v1i1.23
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2017_Sanchez-Lopez_RevValFilo.pdf916,32 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.