L’Estament Militar de València i la notícia de l’expulsió dels moriscos

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/82391
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: L’Estament Militar de València i la notícia de l’expulsió dels moriscos
Other Titles: El Estamento Militar de Valencia y la noticia de la expulsión de los moriscos | The Military State of Valencia and the news about the moriscos’ expulsion
Authors: Fuertes Broseta, Miquel
Keywords: Segle XVII | Regne de València | Moriscos | Expulsió dels moriscos | Felip III | Ambaixada | Siglo XVII | Reino de Valencia | Expulsión de los moriscos | Felipe III | Embajada | 17th century | Kingdom of Valencia | Military state | Moriscos’ expulsion | Philip III | Embassy
Knowledge Area: Historia Moderna
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad de Alicante. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Citation: Revista de Historia Moderna. 2018, 36: 84-113. doi:10.14198/RHM2018.36.03
Abstract: A principis de setembre de 1609, els preparatius per a l’expulsió dels moriscos havien començat en secret i l’Estament Militar va començar a dubtar sobre ells. Després d’alguns dies i altres tants conflictes, la noblesa va decidir posicionar-se en contra de l’expulsió. Per aquesta raó, van enviar dos ambaixadors al rei per a explicar els motius pels quals pensaven que seria una mala decisió. Aquest treball analitza el procés pel qual l’Estament Militar de València va decidir la seua posició sobre l’expulsió, el treball dels ambaixadors a Madrid, les raons de la noblesa per estar en contra de l’expulsió i com, finalment, la fidelitat i l’obediència van ser la decisió final. | A principios de septiembre de 1609, los preparativos para la expulsión de los moriscos habían comenzado en secreto y, en consecuencia, el Estamento Militar comenzó a preguntarse sobre ellos. Después de algunos días y algunos conflictos, la nobleza decidió posicionarse en contra de la expulsión. Por esa razón, enviaron dos embajadores al rey para explicar los motivos por los que pensaban que sería una mala decisión. Este trabajo analiza el proceso por el que el Estamento Militar de Valencia decidió su posición sobre la expulsión, el trabajo de los embajadores en Madrid, las razones de la nobleza para estar en contra de la expulsión y cómo, finalmente, la fidelidad y la obediencia fueron la decisión final. | At the beginning of September of 1609 the preparations for the moriscos’ expulsion had started in secret and the Military State starts to ask about them. After few days and some conflicts, the nobility decided to position themselves against the expulsion. For that reason, they sent two ambassadors to the king for explain the motives why they thought it would be a bad decision. This work analyses the process by the Military State of Valencia had decided his position about the expulsion, the work of the ambassadors in Madrid, the reasons of the nobility to be against the expulsion and how, finally, the fidelity and the obedience was the final decision.
Sponsor: Aquest treball s’ha realitzat gràcies a una beca predoctoral concedida per l’Ateneo de la Università degli Studi di Cagliari per al XXXIII cicle de doctorat. Així mateix s’insereix dins del projecte d’investigació Nuevas perspectivas de historia social en los territorios hispánicos del Mediterráneo Occidental durante la Edad Moderna (HAR2014-53298-C2-1-P) finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).
URI: https://doi.org/10.14198/RHM2018.36.03 | http://hdl.handle.net/10045/82391
ISSN: 0212-5862 | 1989-9823 (Internet)
DOI: 10.14198/RHM2018.36.03
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Revista de Historia Moderna. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional
Peer Review: si
Publisher version: https://revistahistoriamoderna.ua.es/
Appears in Collections:Revistas - Revista de Historia Moderna - 2018, N. 36. Economía y poder en la articulación del mundo ibérico

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailRevista-de-Historia-Moderna_36_03.pdf167,8 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons