Veus de frontera: els altres catalans d’ara

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/81229
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Veus de frontera: els altres catalans d’ara
Other Titles: Border’s voices: the others Catalans of nowadays
Authors: Marcillas Piquer, Isabel
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Literatura catalana actual | Alteritat | Identitat | Fronteres | Catalan actual literature | Otherness | Identity | Borders
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana | Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Citation: Caplletra. 2018, 65: 177-189. doi:10.7203/Caplletra.65.12618
Abstract: L’estudi que proposem se centra en l’anàlisi d’algunes de les veus migrants de la literatura catalana actual, enteses com aquelles que se situen entre dues cultures, en la frontera entre allò que és conegut i desconegut, en els marges del que els seus protagonistes són i no són; una literatura que no narra epopeies, sinó proeses individuals, sovint relacionades amb l’estat d’ànim generat a partir de la reescriptura de la pròpia personalitat. És en aquest sentit que el treball que presentem cerca una aproximació a l’alteritat a partir d’alguns dels textos de Saïd El Kadaoui, Najat El Hachmi, Agnès Agboton i Francesc Serés. Totes elles veus de frontera que resulten cada vegada més comunes, més sentides, més llegides i, en conseqüència, més pròximes a aquells que un dia podríem també formar part d’uns marges en contínua fluctuació. | This study focuses on the analysis of some of the immigration Catalan literature voices’. This literature is placed between two cultures, in the border between what is known and unknown, in the margins of what its characters are and what they are not. In this vein, this literature does not narrate epics facts, but individual feats. These feats are often associated with mood, which is generated from rewriting the own personality of its characters. Thus, the work we present is an approach to otherness and it has been developed from some books of Saïd El Kadaoui, Najat El Hachmi, Agnès Agboton and Francesc Serés. All these border voices are increasingly more common, deeper, more read and therefore closer to those who one day might also be part of these margins in continuous fluctuation.
URI: http://hdl.handle.net/10045/81229
ISSN: 0214-8188 | 2386-7159 (Internet)
DOI: 10.7203/Caplletra.65.12618
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND
Peer Review: si
Publisher version: https://doi.org/10.7203/Caplletra.65.12618
Appears in Collections:INV - ET - Artícles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Marcillas-Piquer_Caplletra.pdf128,6 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons