Trobades entre el sector professional i la universitat. Ús de les fonts no acadèmiques en publicitat

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/76148
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Trobades entre el sector professional i la universitat. Ús de les fonts no acadèmiques en publicitat
Título alternativo: Common points of view between the professional sector and the university. Use of non-academic sources in advertising
Autor/es: Papí-Gálvez, Natalia
Grupo/s de investigación o GITE: Grupo de Estudios sobre Comunicación Estratégica (E-COM)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Comunicación y Psicología Social
Palabras clave: Fonts d’informació | Producció científica | Publicitat | Mitjans publicitaris | Sector professional | Universitat | Information sources | Scientific production | Advertising | Advertising media | Professional sector | University
Área/s de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad
Fecha de publicación: may-2018
Editor: Societat Catalana de Comunicació
Cita bibliográfica: Comunicació. Revista de Recerca i d'Anàlisi. 2018, 35(1): 115-131. doi:10.2436/20.3008.01.169
Resumen: Aquesta proposta explora la presència de fonts d’origen no acadèmic en pàgines i estudis acadèmics. En concret, pretén recopilar i ordenar les fonts principals amb presència a Internet originades des d’aquest enfocament i observar si aquestes fonts són utilitzades en els articles científics en l’àmbit de la comunicació des de l’any 2010. S’hi recullen fonts especialitzades que, amb la cautela necessària, podrien fer aportacions al plantejament i a la identificació de l’objecte d’estudi, i també un conjunt d’investigacions del sector que podrien contribuir a l’avanç del coneixement. S’hi utilitzen informes d’algunes fonts recollides, però, sobretot, d’altres organitzacions, per al plantejament del tema de les publicacions seleccionades. | This proposal explores the presence of sources of non-academic origin in web pages and academic studies. Specifically, it seeks to collect and to put in order the main sources with presence on the Internet which have originated from this approach, and to see if these sources have been used in scientific articles in the field of communication since 2010. It compiles specialized sources that, with the necessary caution, could make contributions to the approach and identification of the object of study, as well as a group of investigations of the sector that could contribute to the advance of knowledge. Reports are used from some of the sources compiled but, above all, information provided by other organizations is used to approach the subject of the selected publications.
Patrocinador/es: Aquest treball forma part del projecte «25 años de investigación sobre Comunicación en España (1990-2015): producción científica, comunidad académica y contexto institucional», finançat pel Pla estatal d’R+D+I (CSO2013-40684-P).
URI: http://hdl.handle.net/10045/76148
ISSN: 2014-0304 | 2014-0444 (Internet)
DOI: 10.2436/20.3008.01.169
Idioma: cat | spa
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0
Revisión científica: si
Versión del editor: https://doi.org/10.2436/20.3008.01.169
Aparece en las colecciones:INV - E-COM - Artículos de Revistas

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2018_Papi_Comunicacio.pdfArtículo original306 kBAdobe PDFAbrir Vista previa
Thumbnail2018_Papi_Comunicacio_Cast.pdfTraducción castellano111,05 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons