Panorama històric de la constitució de corpus: orígens, consolidació i expansió

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/74709
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Panorama històric de la constitució de corpus: orígens, consolidació i expansió
Authors: Sánchez-López, Elena
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Lingüística de corpus | TIC | Corpus lingüístics | Representativitat | Corpus linguistics and Corpora | ICT | Representativity
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2018
Publisher: Universidade de São Paulo. Centro de Estudos Medievais - Oriente & Ocidente - EDF/FEUSP | Universidade do Porto. Instituto Jurídico Interdisciplinar
Citation: Notandum. 2018, 48: 87-109. doi:10.4025/notandum.48.6
Abstract: La constitució de corpus ha experimentat una gran evolució des dels seus inicis fins a l’actualitat. A fi d’entendre millor les bases de la disciplina, farem un breu recorregut per la seua història a través d’algunes fites importants. El nostre camí partirà dels orígens, amb el corpus BROWN. Després recorrerà l’etapa de consolidació, període que representa una època de reflexió i de creació de nombrosos corpus, com ara el British National Corpus. Fins a arribar a l’actualitat, on s’ha produït una gran expansió de l’activitat de compilació de corpus, que ha provocat, al seu torn, noves reflexions i propostes de millora en la disciplina. En el nostre article, palesarem l’estreta relació entre corpus i TIC. Posteriorment, presentarem la definició actual de corpus lingüístic, que inclou els trets d’autenticitat, representativitat i gran extensió. Dedicarem l’epígraf següent al disseny de corpus, on revisarem els conceptes de representativitat estadística i equilibri, així com l’aplicació real de la noció de representativitat als corpus (tant de llengua actual, com de llengua antiga). Per últim, proposarem la diversitat i l’extensió com a aproximacions acceptables per a assolir el major grau de representativitat possible. | The constitution of corpus linguistics has experienced a big transformation since its origins. In order to better understand the basis of this discipline, I will present a brief history of it. I will start with the corpus BROWN. I will also explain the consolidation of the discipline, period in which a number of corpus was created, such as the British National Corpus. I will also describe the situation of this discipline nowadays, in which we have seen plenty of new corpora being created, along with new theoretical insights. My next step will be to present the close relationship between ICT and corpus and to define what is understood by corpus linguistic in today’s world, in which concepts such as authenticity, representativity, etc., are particularly relevant. After this, I will explain how corpus are designed and I will apply concepts such as statistical representativity and equilibrium, along with the real application of the notion of representativity to corpus (both in current and ancient language). Finally, I propose diversity and extension as acceptable approximations to get the biggest level or representativity possible.
Sponsor: Aquest estudi ha estat desenvolupat al si de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA (GVA, ref. ISIC/012/042), i en el marc dels projectes de recerca “Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1834)” (MINECO-FEDER, ref. FFI2015-69694-P), PROMETEO/2009/042 i PROMETEOII/2014/018 (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel∙lència, Generalitat Valenciana), PT 2012-S04-MARTINES, IEC1-15X, PR2015-S04-MARTINES, VIGROB-125, i del Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció (Universitat dAlacant [Ref. GITE-09009-UA]).
URI: http://hdl.handle.net/10045/74709
ISSN: 1516-5477
DOI: 10.4025/notandum.48.6
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © dos autores
Peer Review: si
Publisher version: http://www.hottopos.com/notand48/index.htm
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2018_Sanchez-Lopez_Notandum.pdf289,67 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.