Investigar sobre una corda fluixa

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/74196
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Investigar sobre una corda fluixa
Other Titles: Research on the tightrope
Authors: Ferreres Codorniu, Sergi
Keywords: Patrimoni local | Dinàmica social | Canvi cultural | Conflicte social | Memòria | Local heritage | Social dynamics | Cultural change | Social conflict | Memory
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad de Alicante. Facultad de Filosofía y Letras
Citation: Ferreres Codorniu, Sergi. “Investigar sobre una corda fluixa”. En: Cutillas Orgilés, Ernesto (Coord.). Convergencia y transversalidad en humanidades. Actas de las VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (Alicante, 6 y 7 de abril de 2017). Alicante: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 2018. ISBN 978-84-948233-2-9, pp. 343-350
Abstract: La comunicació s’emmarca en l’estudi de la construcció del patrimoni des d’una perspectiva metodològica. Es constaten les problemàtiques i les paradoxes a les quals es veu abocat tot investigador social. Aquesta problemática creix quan les fonts de les quals s’extreu la informació és la memòria dels informants; una memòria fràgil per qüestions generacionals i que ens obliga a transitar entre la memòria d’arxiu i la memòria personal. Aquestes problemàtiques seran constatades en l’anàlisi de les festes locals, perquè és on es posen de manifest el feix de relacions que s’estableixen en una societat. Al seu torn, l’anàlisi de la festivitat ens permet establir connexions amb l’ocupació de l’espai d’aquesta societat. Mitjançant una anàlisi de xarxes aquesta distribució geogràfica ens portarà a plantejar-nos elements propis de cadascun d’aquests segments de població que tenen, al seu torn, un patrimoni construït, en alguns casos, en oposició a l’hegemònic. | Communication is framed in the study of the construction of the heritage from a methodological perspective. The problems and paradoxes every social researcher is exposed to are confirmed. This problem grows when the source from which the information is extracted is the memory of the informants; a fragile memory due to generational issues and therefore forcing us to move between the file and the personal memory. These problems will be verified in the analysis of local festivals because it is where they reveal the bundle of relationships that are established in a society. In turn, the analysis of the festivals allows us to establish connections with the occupation of the space of this society. Through a network analysis, this geographic distribution will lead us to consider specific elements of each of these segments of the population who have, in some cases, built a heritage in opposition to the hegemonic one.
URI: http://hdl.handle.net/10045/74196
ISBN: 978-84-948233-2-9
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Rights: © De los textos: sus autores; de esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante
Peer Review: si
Appears in Collections:Congresos - Jornadas de Investigación Filosofía y Letras 2017 - Libro de Actas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailConvergencia-y-transversalidad-en-humanidades_49.pdf2,68 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.