La qüestió del gènere en la novel·la cavalleresca breu Pierres de Provença: un cavaller sense cavall?

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/74172
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La qüestió del gènere en la novel·la cavalleresca breu Pierres de Provença: un cavaller sense cavall?
Other Titles: The question of gender in the short chivalric novel Pierres de Provence: a knight without a horse?
Authors: Pastor i Briones, Vicent
Research Group/s: Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)
Keywords: Pierres de Provença | Gènere | Gènere editorial | Narrativa cavalleresca breu | Literatura catalana | Gender | Editorial gender | Short chivalric narrative | Catalan literature
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad de Alicante. Facultad de Filosofía y Letras
Citation: Pastor i Briones, Vicent. “La qüestió del gènere en la novel·la cavalleresca breu Pierres de Provença: un cavaller sense cavall?”. En: Cutillas Orgilés, Ernesto (Coord.). Convergencia y transversalidad en humanidades. Actas de las VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (Alicante, 6 y 7 de abril de 2017). Alicante: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 2018. ISBN 978-84-948233-2-9, pp. 61-67
Abstract: La novel·la Pierres de Provença ha experimentat una odissea en múltiples sentits que l’han convertida en un objecte d’estudi força interessant, perquè acumula moltes incògnites sobre las seua gènesi que fins ara no s’han escatit convenientment (autoria, datació, fonts, gènere, etc.). Quant a la classificació genèrica de l’obra, els estudis s’han mogut entre l’adscripció cavalleresca sensu stricto i l’etiqueta sentimental o la bizantina, sense oblidar la relació amb l’hagiografia. Finalment, tenim una doble via alternativa a les anteriors: aquells que prefereixen parlar de novel·la híbrida amb distinta participació dels ingredients suara esmentats i els que s’adhereixen al concepte de gènere editorial. Aquesta comunicació pretén resumir l’estat de la qüestió sobre el gènere d’aquesta obra, però sense perdre de vista que es tracta d’un text novel·lesc curt, escrit en francés al segle XV, i que no sempre s’han tingut en compte aquestes dades fonamentals a l’hora d’emmarcar-lo dins un gènere concret. | The novel Pierres de Provence has experienced an odyssey in many ways that have made it a very interesting subject to study, because the accumulated many questions about its genesis have not been until now properly dealt with (authorship, dating, sources, gender, etc.). As for the generic classification of the work, studies have moved between the labels of knightly sensu stricto and those of byzantine or sentimental, not to mention the relationship with hagiography. Finally, we have a two-way alternative to the above: those who prefer to speak of hybrid novel participating of the different ingredients mentioned above and those adhering to the concept of editorial gender. This paper aims to summarize the state of the art on the genre of this work, but highlighting that it’s a fictional short text, written in French in the fifteenth century, and these aspects have not always been considered at the time of placing it in a particular genre.
URI: http://hdl.handle.net/10045/74172
ISBN: 978-84-948233-2-9
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Rights: © De los textos: sus autores; de esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante
Peer Review: si
Appears in Collections:Congresos - Jornadas de Investigación Filosofía y Letras 2017 - Libro de Actas
INV - EXPLANAT - Comunicacions en Congressos, Conferències, etc.

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailConvergencia-y-transversalidad-en-humanidades_09.pdf2,75 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.