Curs zero sobre estudis catalans

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/73532
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Curs zero sobre estudis catalans
Autor/es: Francés-Díez, Àngels | Arronis Llopis, Carme | Baile López, Eduard | Càmara Sempere, Hèctor | Esteve Guillén, Anna | Mira-Navarro, Irene | Montserrat Buendia, Sandra | Segura-Llopes, Carles
Grupo/s de investigación o GITE: Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | Literatura Catalana Medieval (LICATMED) | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Curs zero | Propedèutic | Gimcana | Filologia Catalana | Estudis Catalans
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2017
Editor: Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: Francés Díez, M. À., etal. "Curs zero sobre estudis catalans". En: Roig-Vila, Rosabel (coord.). Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2016-17 = Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2016-2017. Alicante: Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 2017. ISBN 978-84-697-6536-4, pp. 2258-2273
Resumen: Aquesta memòria detalla el treball dut a terme per la xarxa “Curs zero sobre estudis catalans”, que tenia l’objectiu de dissenyar un curs d’introducció a la Filologia Catalana amb uns objectius propedèutics però, sobretot, de creació d’expectatives i motivació envers aquesta titulació de grau. Els equips de treball han creat material, doncs, al voltant de tres àrees principals: llengua, literatura i cultura, i l’han dissenyat per a poder ser oferit en línia, en un format web tipus Gimcana a l’estil del que el Departament de Filologia Catalana ja havia creat per a les seues Olimpíades de coneixement. Els formats MOOC i Moodle, per diverses raons, han estat descartats com a possibles interfícies per al curs perquè tenien uns requisits i unes característiques molt definides i poc flexibles que no permetien el recorregut lúdic de la nostra proposta.
URI: http://hdl.handle.net/10045/73532
ISBN: 978-84-697-6536-4
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: © De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades; del texto: las autoras y autores; de esta edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/72112
Aparece en las colecciones:INV - LICATMED - Capítols de Llibres
INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
INV - ET - Capítols de Llibres
Docencia - ICE - Capítulos de Libros
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailMemorias-del-programa-redes-i3ce-2016-17_200.pdf1,1 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.